baş_banner

EV zarýad beriji birikdirijiler

123232

EV zarýad beriji birikdirijileriň dürli görnüşleri

Elektrik ulagy (EV) zarýad berijiler bahalar däl-de, “derejeler” bilen häsiýetlendirilýär.Derejeler, zarýad berijiniň EV batareýasyny nädip güýçlendirjekdigini görkezýär.Umuman, zarýad berijiler öndürýän kilowat (kWt) sany bilen kesgitlenýär.Adaty ýolagçy ululygyndaky EV tarapyndan alnan her kilowat-sagatda (kWt) takmynan 4 mil sürmek aralygy bar.Zarýad berijiden näçe ýokary çyksa, EV batareýasy çalt zarýad alar

gollanma2

2022 Elektrik awtoulagyňyzy zarýad beriş stansiýalary bilen nädip zarýad bermelidigi barada gollanma

Elektrikli awtoulaglar (EV) we plug-in gibrid ulaglar bazarda has täze we elektrik toguny herekete getirmek üçin täze infrastrukturanyň gurlandygyny aňladýar, az sanlysy tanyş däl.Şonuň üçin elektrik awtoulagyna zarýad bermek üçin ulanylýan dürli zarýad beriş çözgütlerini düşündirmek we takyklamak üçin bu peýdaly gollanmany döretdik.

Demirgazyk Amerikanyň SAE J1772 görnüşi 1 EV wilkasy

tip1

1 J1772 zarýad beriji birleşdiriji ýazyň

2-nji görnüş

1 EV giriş rozetkasyny ýazyň

ECewropa standartlary IEC62196-2 2 görnüşli EV birikdirijiler

22 görnüş

IEC62196-2 2 görnüşli birleşdiriji

rozetka

IEC62196-2 2 görnüşli giriş rozetkasy

2-nji görnüşli birleşdirijilere dizaýny oýlap tapan nemes öndürijisinden soň köplenç 'Mennekes' birleşdirijileri diýilýär.Olarda 7 pinli wilka bar. EUB 2-nji görnüşli birleşdirijileri maslahat berýär we käwagt resmi standart IEC 62196-2 tarapyndan atlandyrylýar.

Europeewropada EV zarýad beriji birleşdirijiniň görnüşleri Demirgazyk Amerikadakylara meňzeýär, ýöne birnäçe tapawut bar.Birinjiden, adaty elektrik energiýasy 230 wolt, Demirgazyk Amerikanyňkydan iki esse köp.Şol sebäpli Europeewropada "1-nji dereje" zarýad ýok.Ikinjiden, J1772 birleşdirijisiniň ýerine IEC 62196 2 görnüşli birleşdiriji, adatça mennekler diýlip atlandyrylýar, Europeewropadaky Tesla-dan başga ähli öndürijiler tarapyndan ulanylýan standart.

Şeýle-de bolsa, Tesla ýakynda Model 3-i eýeçilik birleşdirijisinden 2-nji görnüş birleşdirijisine geçirdi.Europeewropada satylýan “Tesla Model S” we “Model X” ulaglary henizem “Tesla” birleşdirijisini ulanýarlar, ýöne ahyrsoňy olaryň hem Europeanewropa 2-nji birleşdirijisine geçjekdigi baradaky çaklamalar bar.

birleşdiriji

CCS J1772 birleşdiriji

rozetka2

CCS1 giriş rozetkasy

birleşdiriji3

CCS Combo2 birleşdirijisi

rozetka3

CCS2 giriş rozetkasy

CCS kombinirlenen zarýad ulgamyny aňladýar.
Kombinirlenen zarýad ulgamy (CCS) Combo 1 (CCS1) we Combo 2 (CCS2) zarýad berijileri öz içine alýar.
2010-njy ýyllaryň ahyryndan indiki nesil zarýad berijiler Type1 / Type 2 zarýad berijileri CCS 1 (Demirgazyk Amerika) we CCS 2 döretmek üçin galyň DC tok birikdirijisi bilen birleşdirdi.
Bu kombinasiýa birleşdirijisi, awtoulagyň ýokarky ýarysyndaky birleşdirijiniň üsti bilen AC zarýadyny ýa-da 2 birleşdiriji bölek arkaly DC zarýadyny alyp biljekdigini aňladýar. Mysal üçin, awtoulagyňyzda CCS Combo 2 rozetkasy bar bolsa we isleseňiz AC-de öýde zarýad beriň, adaty 2-nji görnüşli wilkany ýokarky ýarysyna dakyň.Birikdirijiniň aşaky DC bölegi boş galýar.

Europeewropada DC çalt zarýad bermek Demirgazyk Amerikadaky ýalydyr, bu ýerde CCS, Nissan, Mitsubishi-den başga ähli öndürijiler tarapyndan ulanylýan standart.Europeewropadaky CCS ulgamy, 2-nji görnüşli birleşdirijini, Demirgazyk Amerikadaky J1772 birleşdirijisi ýaly, çalt zarýad beriji gysgyçlar bilen birleşdirýär, şonuň üçin oňa CCS hem diýilse-de, birneme üýtgeşik birleşdiriji.Model Tesla 3 indi Europeanewropanyň CCS birleşdirijisini ulanýar.

Standardaponiýa standart CHAdeMO birleşdirijisi we CHAdeMO giriş rozetkasy

CHAdeMO birleşdirijisi

CHAdeMO ýarag

CHAdeMO rozetkasy

CHAdeMO giriş rozetkasy

CHAdeMO: TEPCO ýapon kömekçi kärhanasy CHAdeMo-ny ösdürdi.Bu resmi ýapon standarty we ýapon DC çalt zarýad berijileriniň hemmesi diýen ýaly CHAdeMO birleşdirijisini ulanýarlar.Demirgazyk Amerikada başgaça, Nissan we Mitsubishi häzirki wagtda CHAdeMO birleşdirijisini ulanýan elektrik ulaglaryny satýan ýeke-täk öndüriji.CHAdeMO EV zarýad beriji birleşdirijiniň görnüşini ulanýan ýeke-täk elektrik ulagy Nissan LEAF we Mitsubishi Outlander PHEV.Kia 2018-nji ýylda CHAdeMO-dan çykdy we indi CCS hödürleýär.CHAdeMO birleşdirijileri, CCS ulgamyndan tapawutlylykda, birleşdirijiniň bir bölegini J1772 girişi bilen paýlaşmaýar, şonuň üçin awtoulagda goşmaça ChadeMO girişini talap edýär Bu has uly zarýad portuny talap edýär

Tesla Supercharger EV Connector & Tesla EV Socket

Tesla Supercharger
Tesla EV Soket

Tesla: Tesla 1-nji dereje, 2-nji dereje we DC çalt zarýad beriji birikdirijileri ulanýar.Volhli naprýa .eniýäni kabul edýän “Tesla” birleşdirijisi, beýleki standartlaryň talap edişi ýaly, DC çalt zarýad almak üçin ýörite başga birleşdirijiniň bolmagy hökman däl.Diňe “Tesla” ulaglary “Superchargers” diýlip atlandyrylýan DC çalt zarýad berijilerini ulanyp bilerler.Tesla bu stansiýalary gurdy we hyzmat edýär we olar Tesla müşderileriniň aýratyn ulanmagy üçin.Adapter kabeli bilen hem, Tesla Supercharger stansiýasynda tesla däl EV-ni zarýad almak mümkin bolmazdy.Munuň sebäbi, ulagyň güýjüne ygtyýar bermezden ozal Tesla diýip kesgitleýän tanamak prosesi bar.“Supercharger” -iň üsti bilen “Tesla Model S” -e zarýad bermek bary-ýogy 30 minutda 170 mil aralygy goşup biler.Tesöne “Tesla Supercharger” -iň V3 wersiýasy takmynan 120 kilowatdan 200 kWt çenli çykýar.2019-njy ýylda işe girizilen we çykarylmagyny dowam etdirýän täze we kämilleşdirilen Super güýçlendirijiler zatlary 25 göterim ýokarlandyrýar.Elbetde, diapazon we zarýad bermek köp faktorlara bagly - awtoulagyň batareýasynyň kuwwatyndan başlap, bortdaky zarýad berijiniň zarýad beriş tizligine we başga-da köp zatlara bagly - şonuň üçin “aralyk dürli bolup biler.”

Hytaý GB / T EV zarýad beriji birleşdiriji

DC birikdiriji

Hytaý GB / T GUN EV birleşdirijisi

Giriş rozetkasy

Hytaý DC GB / T giriş rozetkasy

Hytaý elektrik ulaglary üçin iň uly bazardyr.
Guobiao standartlary bilen resmi taýdan atlandyrylýan öz zarýad ulgamyny döretdiler: GB / T 20234.2 we GB / T 20234.3.
GB / T 20234.2 AC zarýadyny öz içine alýar (diňe bir fazaly).Fişler we rozetkalar 2-nji görnüşe meňzeýär, ýöne gysgyçlar we reseptorlar tersine.
GB / T 20234.3 DC zarýad berişiniň näderejede işleýändigini kesgitleýär.Hytaýda diňe CHAdeMO, CCS, Tesla üýtgedilen we ş.m. ýaly bäsdeş ulgamlar däl-de, tutuş ýurt boýunça DC zarýad beriş ulgamy bar.

Gyzykly tarapy, Japaneseaponiýada ýerleşýän CHAdeMO birleşigi we Hytaý elektrik geňeşi (GB / T-ni dolandyrýar) ChaoJi ady bilen tanalýan täze DC çalt ulgamynda bilelikde işleýärler.2020-nji ýylyň aprelinde CHAdeMO 3.0 atly soňky teswirnamalary yglan etdiler.Bu 500 kWt-dan ýokary (600 amper çäk) zarýad bermäge mümkinçilik berer we iki taraplaýyn zarýad bermegi hem üpjün eder.Hytaýyň EV-leriň iň köp sarp edijisidigini we köp sanly sebit ýurtlarynyň, ähtimal Hindistany hem öz içine aljakdygyny göz öňünde tutsak, CHAdeMO 3.0 / ChaoJi başlangyjy zarýad berişde esasy güýç hökmünde wagtyň geçmegi bilen CCS-ni ýok edip biler.


  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň