baş_banner

Sorag-jogap

Içerki üçin

Elektrik ulagy näme?

Elektrik ulagynyň içerde ýanýan hereketlendirijisi ýok.Munuň ýerine, zarýad berilýän batareýalar bilen işleýän elektrik hereketlendirijisi bilen işleýär.

Elektrik awtoulagyňyzy öýde zarýad alyp bilersiňizmi?

Hawa, düýbünden!Öýüňizde elektrik awtoulagyňyzy zarýad bermek zarýad bermegiň iň täsirli usulydyr.Bu hem wagtyňyzy tygşytlaýar.Aýry-aýry zarýad beriş nokady bilen, awtoulagyňyz ulanylmaýan wagty dakyň we akylly tehnologiýa siziň üçin zarýady başlar we bes eder.

EV-ni bir gije dakyp bilerinmi?

Hawa, artykmaç zarýad bermek barada alada etmegiň zerurlygy ýok, awtoulagyňyzy ýörite zarýad beriş nokadyna dakyň we akylly enjam soňundan doldurmak we öçürmek üçin näçe güýç gerekdigini biler.

Rainagyşda elektrik awtoulagyna zarýad bermek ygtybarlymy?

Bagyşlanan zarýad beriş nokatlarynda ýagyşa we aşa howa şertlerine garşy durmak üçin gurlan gorag gatlaklary bar, bu bolsa awtoulagyňyza zarýad bermek gaty ygtybarly.

Elektrik ulaglary daşky gurşaw üçin has gowumy?

Gaty hapalaýan ýangyç dwigateliniň doganoglanlaryndan tapawutlylykda, elektrik ulaglary ýolda zyňyndysyz.Şeýle-de bolsa, elektrik energiýasynyň öndürilmegi henizem zyňyndylary öndürýär we bu hem göz öňünde tutulmalydyr.Şeýle-de bolsa, gözlegler ownuk benzinli awtoulag bilen deňeşdirilende zyňyndylaryň 40% azalmagyny teklip edýär we Angliýanyň Milli Grid ulanylyşy "ýaşyl" bolansoň, bu görkeziji ep-esli ýokarlanar.

Elektrik ulagymy adaty 3 pinli rozetkadan zarýad alyp bilemokmy?

Hawa, başararsyňyz - ýöne gaty seresaplylyk bilen…

1. Simleriňiziň zerur bolan ýokary elektrik ýükleri üçin simleriň ygtybarlydygyna göz ýetirmek üçin ökde rozetkany ökde elektrik bilen barlamaly bolarsyňyz.

2. Zarýad beriş kabelini almak üçin amatly ýerde rozetkanyň bardygyna göz ýetiriň: awtoulagyňyzy güýçlendirmek üçin uzaldyjy kabeli ulanmak ygtybarly däl

3. Zarýad bermegiň bu usuly gaty haýal - 100 mil aralygynda 6-8 sagat töweregi

Carörite awtoulag zarýad beriş nokadyny ulanmak, adaty wilka rozetkalaryndan has ygtybarly, arzan we has çalt.Mundan başga-da, häzirki wagtda giňden elýeterli bolan OLEV grantlary bilen, Go Electric-dan ýokary hilli zarýad beriş nokady 250 funt sterling, enjamlaşdyrylan we işleýän bolup biler.

Döwlet goldawyny nädip almaly?

Bize goý!“Go Electric” -dan zarýad beriş nokadyňyzy sargyt edeniňizde, siziň hukugyňyzy barlaýarys we siziň üçin talaplaryňyzy ýerine ýetirmek üçin birnäçe maglumatlary alýarys.Thehli aýakgap işlerini ýerine ýetireris we zarýad beriş nokadyny gurmak üçin töleg 500 funt sterling arzanladylar!

Elektrikli awtoulaglar elektrik toguňyzy ýokarlandyrýarmy?

Elbetde, öýde awtoulagyňyza zarýad bermek bilen has köp güýç sarp etmek, elektrik toguňyzy artdyrar.Şeýle-de bolsa, bu çykdajylaryň ýokarlanmagy, adaty benzin ýa-da dizel ulaglaryny ýangyç bilen üpjün etmek üçin edilýän çykdajylaryň diňe bir bölegidir.

Öýden uzakda bolanymda zarýad beriş stansiýalaryny nädip tapyp bilerin?

Awtoulagyňyzyň köpüsini öýde ýa-da işde zarýad berseňizem, ýolda barýarkaňyz wagtal-wagtal goşmaça tölegler gerek bolar.Iň ýakyn zarýad beriş stansiýalaryny we elýeterli zarýad berijileriň görnüşlerini görkezýän köp sanly web sahypasy we programmalar (Zap Map we Open Charge Map) bar.

Häzirki wagtda Angliýada 26,000-den gowrak wilka bilen 15,000-den gowrak köpçülikleýin zarýad beriş nokady bar we hemişe täzeleri oturdylýar, şonuň üçin awtoulagyňyzy marşrutda güýçlendirmek mümkinçilikleri hepdede artýar.

Işewürlik üçin

DC we AC zarýad bermegiň arasynda näme tapawut bar?

EV zarýad beriş stansiýasyny gözläniňizde, ulagy güýçlendirmek üçin näçe wagt sarp edýändigiňize baglylykda AC ýa-da DC zarýad bermegi saýlap bilersiňiz.Adatça bir ýerde biraz wagt geçirmek isleseňiz we howlukmaç bolsaňyz, AC zarýad portuny saýlaň.AC, DC bilen deňeşdirilende haýal zarýad beriş usulydyr.DC bilen adatça EV-ni bir sagatda adalatly göterime alyp bilersiňiz, AC bilen bolsa 4 sagatda takmynan 70% zarýad alarsyňyz.

Elektrik togy elektrik ulgamynda elýeterlidir we ykdysady taýdan uzak aralyklara geçirilip bilner, ýöne awtoulag zarýad bermek üçin AC-ni DC-e üýtgedýär.DC, beýleki tarapdan, esasan çalt zarýad bermek üçin ulanylýar we hemişelik.Göni tok bolup, elektron göçme enjamyň batareýalarynda saklanýar.

AC we DC zarýad bermegiň esasy tapawudy güýjüň öwrülmegi;DC-de öwrülişik ulagyň daşynda bolup geçýär, AC-de bolsa güýç ulagyň içinde öwrülýär.

Maşynymy adaty jaý rozetkasyna dakyp bilerinmi ýa-da uzaldyjy kabel ulanyp bilerinmi?

, Ok, awtoulagyňyzy adaty jaýa ýa-da açyk rozetka dakmaly däl ýa-da uzaldyjy simleri ulanmaly däl, sebäbi bu howply bolup biler.Öýde elektrik awtoulagyna zarýad bermegiň iň ygtybarly usuly, ýörite elektrik ulagy bilen üpjün etmek enjamlaryny (EVSE) ulanmakdyr.Bu ýagyşdan dogry goralýan açyk rozetkadan we DC impulslaryny dolandyrmak üçin niýetlenen galyndy tok enjamyndan, şeýle hem AC tokdan ybarat.EVSE bilen üpjün etmek üçin paýlaýyş tagtasyndan aýratyn zynjyr ulanylmaly.Giňeldiş gurşunlary, hatda örtülen ýaly ulanylmaly däldir;uzak wagtlap doly bahalandyrylan tok götermek üçin niýetlenen däldir

Zarýad bermek üçin RFID kartasyny nädip ulanmaly?

RFID radio ýygylygyny kesgitlemek üçin gysgaça söz.Simsiz aragatnaşyk usuly, fiziki obýektiň şahsyýetini kesgitlemäge kömek edýär, bu ýagdaýda EV we özüňiz.RFID şahsyýetiň simsiz simlerini simsiz geçirýär.Islendik RFID kartoçkasy bolansoň, ulanyjyny okyjy we kompýuter okamaly.Şonuň üçin kartoçkany ulanmak üçin ilki bilen RFID kartoçkasyny satyn almaly we zerur maglumatlary bilen hasaba almaly bolarsyňyz.

Ondan soň, bellige alnan täjirçilik EV zarýad beriş stansiýalarynyň haýsydyr birinde köpçülik ýerine baranyňyzda, RFID kartyňyzy skanirlemeli we “Smart” bölümine ýerleşdirilen RFID sorag edijisinde kartany skanirläp tassyklamaly.Bu, okyja kartany kesgitlemäge mümkinçilik berer we signal RFID kartoçkasy bilen iberilýän şahsyýet belgisine kodlanar.Şahsyýet kesgitlenenden soň, EV-e zarýad berip bilersiňiz.Bharat jemgyýetçilik EV zarýad beriji stansiýalarynyň hemmesi, RFID kesgitlenenden soň EV-ni zarýad bermäge mümkinçilik berer.

Elektrik ulagymy nädip zarýad almaly?

1. Zarýad beriji rozetka zarýad beriji birikdiriji bilen aňsatlyk bilen ýeter ýaly ulagyňyzy saklaň: Zarýad beriş prosedurasy wagtynda zarýad beriş kabeli hiç hili kynçylyk döretmeli däldir.

2. Ulagda zarýad beriş rozetkasyny açyň.

3. Zarýad beriji birikdirijini rozetka doly dakyň.Zarýad beriş prosesi diňe zarýad berijiniň zarýad nokady bilen awtoulagyň arasynda ygtybarly baglanyşyk bolanda başlar.

Elektrik ulagynyň dürli görnüşleri haýsylar?

Batareýa elektrik ulaglary (BEV): BEV-ler diňe motory işletmek üçin batareýany ulanýarlar we batareýalar plug-in zarýad beriş stansiýalary bilen zarýadlanýar.
Gibrid elektrik ulaglary (HEV): HEV-ler adaty ýangyç, şeýle hem batareýada saklanýan elektrik energiýasy bilen işleýär.Wilkanyň ýerine batareýasyny zarýad bermek üçin regeneratiw tormoz ýa-da içki ýangyç hereketlendirijisini ulanýarlar.
Plaginli gibrid elektrik ulaglary (PHEV): PHEV-leriň içki ýanmagy ýa-da beýleki hereketlendiriji çeşme hereketlendirijileri we elektrik hereketlendirijileri bar.Şeýle hem adaty ýangyç ýa-da batareýa bilen işledilýär, ýöne PHEV-lerdäki batareýalar HEV-lerden has uly.PHEV batareýalary ýa-da plug-in zarýad beriş stansiýasy, regeneratiw tormoz ýa-da içki ýangyç hereketlendirijisi bilen zarýadlanýar.

Haçan AC ýa-da DC zarýad almaly?

EV-e zarýad bermezden ozal, AC we DC elektrik arassalaýjy stansiýalaryň arasyndaky tapawudy öwrenmek möhümdir.AC zarýad beriş stansiýasy bortdaky ulag güýçlendirijisini 22kW çenli üpjün etmek üçin enjamlaşdyrylandyr.DC güýçlendiriji gönüden-göni ulagyň batareýasyna 150kW çenli üpjün edip biler.Şeýle-de bolsa, esasy tapawut, DC zarýad beriji bilen elektrik ulagyňyz zarýadyň 80% -ine ýetýär, galan 20% üçin bolsa has uzyn bolýar.AC zarýad beriş prosesi durnukly we DC zarýad beriş portundan awtoulagyňyzy güýçlendirmek üçin has köp wagt talap edýär.

ACöne AC zarýad beriş portunyň bolmagynyň peýdasy, tygşytly bolmagy we köp täzelenmeler etmezden islendik elektrik torundan ulanylyp bilinmegi.

EV-ä zarýad bermäge howlugýan bolsaňyz, DC birikmesi bolan elektrikli awtoulag zarýad nokadyny gözläň, sebäbi bu ulagyňyza has çalt zarýad berer.Şeýle-de bolsa, awtoulagyňyza ýa-da başga bir elektroniki ulaga zarýad berýän bolsaňyz, AC zarýad nokadyny saýlaň we ulagyňyzy doldurmak üçin ep-esli wagt beriň.

AC we DC zarýad bermegiň peýdasy näme?

AC we DC elektrikli awtoulag zarýad beriş nokatlarynyň ikisiniň hem peýdasy bar.AC güýçlendiriji bilen öýde ýa-da işledip bilersiňiz we 240 wolt AC / 15 amp elektrik üpjünçiligi bolan adaty elektrik PowerPoint-i ulanyp bilersiňiz.EV-iň bortdaky zarýad berijisine baglylykda zarýadyň tizligi kesgitlener.Adatça 2,5 kilowat (kWt) -dan 7 .5 kWt aralygynda bolýar?Şonuň üçin elektrikli awtoulag 2,5 kWt bolsa, onda doly zarýad almak üçin bir gijede goýmagy talap ederdiňiz.Şeýle hem, AC zarýad beriş portlary tygşytly bolup, uzak aralyklara iberilip bilinýän islendik elektrik torundan edilip bilner.

Beýleki tarapdan, DC zarýad bermek, EV-iň has çalt zarýad almagyny üpjün eder we wagt bilen has çeýe bolmaga mümkinçilik berer.Bu maksat bilen, elektrikli awtoulag zarýad beriş stansiýalaryny hödürleýän köp sanly köpçülik ýerleri, EV-ler üçin DC zarýad portlaryny hödürleýär.

Öýde ýa-da köpçülikleýin zarýad bekedinde näme saýlamaly?

EV awtoulaglarynyň köpüsi indi 1-nji derejeli zarýad beriş stansiýasy bilen guruldy, ýagny 12A 120V zarýad beriji tok bar.Bu, awtoulagyň adaty öý rozetkasyndan zarýad almaga mümkinçilik berýär.Thisöne bu gibrid awtoulagy bolan ýa-da kän syýahat etmeýänler üçin has amatlydyr.Giňişleýin syýahat eden bolsaňyz, 2-nji derejeli EV zarýad beriş stansiýasyny gurmak has gowudyr. Bu dereje, awtoulagyňyzyň aralygy boýunça 100 mil ýa-da ondanam köp ýol geçip, 2-nji dereje 16A 240V bolan 10 sagatlap zarýad berip bilersiňiz.Mundan başga-da, öýde AC zarýad beriş nokadynyň bolmagy, köp täzelenmän, awtoulagyňyza zarýad bermek üçin bar bolan ulgamy ulanyp bilersiňiz.Şeýle hem DC zarýad bermekden pesdir.Şonuň üçin öýde, AC zarýad beriş stansiýasyny saýlaň, köpçülikde DC zarýad portlaryna gidiň.

Jemgyýetçilik ýerlerinde DC zarýad beriş portlarynyň bolmagy has gowudyr, sebäbi DC elektrik awtoulagynyň çalt zarýad berilmegini üpjün edýär.DColda EV-iň köpelmegi bilen DC zarýad beriş portlary zarýad beriş stansiýasynda has köp awtoulagyň zarýad almagyna mümkinçilik döreder.

AC zarýad berijisi meniň EV girişime laýyk gelýärmi?

Global zarýad beriş standartlaryna laýyk gelmek üçin Delta AC zarýad berijileri SAE J1772, IEC 62196-2 Type 2 we GB / T ýaly dürli zarýad beriji birikdirijiler bilen gelýär.Bular global zarýad beriş standartlary we häzirki wagtda bar bolan EV-leriň köpüsine laýyk geler.

SAE J1772 ABŞ-da we Japanaponiýada, IEC 62196-2 2-nji görnüş Europeewropada we Günorta Gündogar Aziýada giňden ýaýrandyr.GB / T Hytaýda ulanylýan milli standartdyr.

DC zarýad berijisi meniň EV awtoulag rozetkasyna laýyk gelýärmi?

DC zarýad berijileri, CCS1, CCS2, CHAdeMO we GB / T 20234.3 ýaly global zarýad beriş standartlaryna laýyk gelýän dürli zarýad beriji birikdirijiler bilen gelýär.

CCS1 ABŞ-da giňden ýaýrandyr we CCS2 Europeewropada we Günorta Gündogar Aziýada giňden kabul edilýär.CHAdeMO ýapon EV öndürijileri tarapyndan ulanylýar we GB / T Hytaýda ulanylýan milli standartdyr.

Haýsy EV zarýad berijini saýlamaly?

Bu siziň ýagdaýyňyza bagly.Çalt DC zarýad berijileri, EV-e çalt zarýad bermeli ýagdaýlar üçin amatly, mysal üçin şäherara awtoulag ýollarynyň zarýad bekedinde ýa-da dynç alyş duralgasynda.AC zarýad beriji, iş ýerinde, söwda merkezlerinde, kinoteatrda we öýde has uzak durýan ýerleriňize laýyk gelýär.

Elektrik ulagyny zarýad almak näçe wagt alýar?

Zarýad bermegiň üç görnüşi bar:
• Öýde zarýad bermek - 6-8 * sagat.
• Köpçülikleýin zarýad bermek - 2-6 * sagat.
• 80% zarýad almak üçin çalt zarýad bermek 25 * minutdan az wagt alýar.
Elektrikli awtoulaglaryň dürli görnüşleri we batareýalarynyň ululyklary sebäpli bu döwürler üýtgäp biler.

Öý zarýad nokady nirede guruldy?

Öý zarýad nokady, awtoulagyňyzy saklaýan ýeriňize ýakyn daşarky diwara oturdyldy.Jaýlaryň köpüsi üçin muny aňsatlyk bilen gurup bolýar.Şeýle-de bolsa, öz awtoulag duralgasyz kwartirada ýa-da gapyňyzdaky köpçülikleýin pyýada ýoly bolan eýwanly jaýda ýaşaýan bolsaňyz, zarýad nokadynyň gurulmagy kyn bolup biler.


  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň