baş_banner

EV gollanma

Elektrik ulagyňyza ýokary hilli EV zarýad berijiler we kabeller bilen zarýad bermegi aňsatlaşdyrýarys

Univershliumumy elektrik ulag güýçlendirijilerini üpjün ediji we gurnaýjy.Çydamly komponentler we akylly programma üpjünçiligi bilen işleýän enjamlarymyz, ähli esasy EV öndürijileri tarapyndan maslahat berilýär we tassyklanýar.Awstraliýanyň iň uly diapazony bilen şu gün has çalt zarýad alyň ....

Dogry elektrik ulagy zarýad bekedini saýlamak

Awstraliýanyň 1-nji uniwersal elektrik ulag güýçlendirijilerini üpjün ediji we gurnaýjy.Çydamly komponentler we akylly programma üpjünçiligi bilen işleýän enjamlarymyz, ähli esasy EV öndürijileri tarapyndan maslahat berilýär we tassyklanýar.Awstraliýanyň iň uly diapazony bilen şu gün has çalt zarýad alyň ....

saýlaň (1)

Dürli dereje 1, 2-nji dereje, 3-nji dereje EV zarýad beriji

Öýüňizde EV-ni zarýad beriş stansiýasy bilen ýa-da Portable EV zarýad berijisi bilen güýçlendirmek?Tapawudyna serediň

saýlaň (2)

Näme üçin 2-nji derejeli EV zarýad beriji?

Elektrik ulagyňyzy 2-nji derejeli zarýad beriji bilen 3-10 esse çalt zarýad beriň - EVSE bilen ýolda has çalt yza gaýdyň

saýlaň (3)

Dürli dereje 2 EV zarýad bermek

2-nji derejeli EV zarýad beriji elektrik ulagy zarýad beriş stansiýasynyň wariantlaryny we täjirçilik we flot görnüşlerini öwreniň

Zarýad beriji derejesi Elektrikli awtoulag aralygy
(Nissan ýapragy, BMW i3, Tesla Model S)
1-nji dereje EV zarýad beriji
240V 1.4kW
7.5KM-15KM / sagat
2-nji dereje EV zarýad beriji
240V 3.3kW-7.4kW
18-40KM / sagat
2-nji dereje çalt zarýad beriji
415V 11kW-22kW
45-120KM / sagat
3-nji dereje
DC çalt zarýad beriji
70KM / 10 minut ýa-da 420KM / sagat
awtoulag (1)

1-nji dereje EV zarýad beriji

Öýde ýa-da hyzmat stansiýalarynda ulanyp boljak 1-nji derejeli EV zarýad beriji.zynjyryň bahalaryna baglylykda üýtgeýän tok 12A ýa-da 16A bilen iň haýal zarýad bermekdir. Kabeliň içindäki gorag ulgamy bolan adaty birleşdirijiler bilen ähli görnüşli elektrik ulaglaryna zarýad bermek üçin ulanylýar.20-40 km aralygy geçmek üçin bir sagatda elektrik awtoulagyna zarýad berip bilersiňiz.

awtoulag (2)

2-nji dereje EV zarýad beriji

2-nji derejeli EV zarýad ulgamy, ulgamyň iň ýokary güýji 240 V, 60 A we 14,4 kWt.AC stansiýalarynda ulanylýan iň güýçli re modeim.Zarýad beriş wagty çekiş batareýasynyň kuwwatyna we zarýad beriş modulynyň güýjüne baglylykda üýtgeýär,
50-80 kWt batareýaly EV üçin zarýad beriş wagty 9-12 sagada çenli azalýar

awtoulag (3)

3-nji dereje EV zarýad beriji

3 derejeli çalt zarýad beriji zarýad bermek iň güýçli.Naprýatageeniýe 300-600 V-den, tok 100 Amp 150Amp, 200Amp ýa-da ondanam ýokary, bahalandyrylan kuwwat 14,4 kWt-dan ýokary.Bu 3 derejeli EV zarýad berijiler 30-40 minutda awtoulag batareýasyny 0-dan 80% -e çenli zarýad berip biler

Elektrik ulaglaryna zarýad beriş wagty

Awtoulag modeli

Göçme EV zarýad beriji

DÜZGÜN ÇARKMAK ÜÇIN Sagat (240V 10A)

Öý EV zarýad bekedi(10x has çalt)

30 Amp 240 wolta çenli doly zarýad bermek 3 Faza

Nissan LEAF 14 HRS 3.6 HRS
BMW i3 8 HRS 3.1 HRS
BMW i8 3 HRS 1.8 HRS
“Mitsubishi Outlander” 5.5 HRS 3.15 HRS
Volvo XC90 T8 4 HRS 2.5 HRS
“Audi Etron” 4.3 HRS 2.4 HRS
Tesla Model 3 22 HRS 2.1 HRS
Tesla Model S. 35 HRS 4 HRS
Hyundai Ioniq 10 HRS 4 HRS
BMW 330e 3.7 HRS 2 HRS
BMW x5e 4.5 HRS 2.5 HRS
BMW 530e 4.5 HRS 2.5 HRS
Mersedes c350e 3 HRS 2HRS
Mersedes GLE 500e 3 HRS 2 HRS
Mersedes S 550e 3 HRS 2.5 HRS
Renault Zoe Soonakynda Soonakynda

 

EV wagty zarýad bermek boýunça gollanma, EV-ni doly zarýadlamak üçin takmynan wagt.Muny diňe gollanma hökmünde ulanyň we awtoulag öndürijiňiz bilen maslahatlaşyň.Awtoulaglaryň dürli görnüşli batareýalarynyň bardygyny we zarýad bermegiň wagtynyň elýeterliligini görkezmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.ýagny “Tesla” -yň 400-500 km aralygy bar we şonuň üçin adaty Awstraliýa rozetkasy doly zarýad almak üçin has köp wagt alar

Elektrikli ulagda zarýad beriş tizligi

Haýal zarýad berijiler

Haýal zarýad berijiler

Haýal zarýad berijilerde iň ýokary 3,6 kw bar we arassa elektrik awtoulagyny güýçlendirmek üçin adatça 6-12 sagat wagt gerek.Bu zarýad berijiler bir gijede zarýad bermek üçin amatlydyr.

Çalt zarýad berijiler

Çalt zarýad berijiler

Çalt zarýad berijiler 722 kwt derejesinde bahalandyrylýar we adatça awtoulagyň batareýasynyň ululygyna baglylykda EV-ni güýçlendirmek üçin 3-7 sagat wagt alýar.7 kw kuwwatly zarýad berijiler iş ýerinde we öýde iň meşhur seçim bolup, satyn almak üçin birnäçe model bar we size laýyk bolup biljek köp sanly gurnawçy bar.Bulaşdyryjy bolup biler, ýöne etmeli zadyňyz, haýsy güýç derejesini isleýändigiňizi kesgitlemek we birleşdirilen ýa-da rozetka zarýad nokadyny saýlamak.

Çalt zarýad berijiler

Çalt zarýad berijiler

Çalt, iň çalt (43kw +), adatça batareýanyň ululygyna we näçe zarýad bilen başlamalydygyna baglylykda 2040 minutda awtoulaglary 80% zarýad bermäge ukyply, şonuň üçin uzak wagtlap doldurmagyň ajaýyp usulydyr syýahat.Olary köplenç awtoulag ýollary awtoulag duralgalarynda, ýangyç guýulýan stansiýalarda, has uly söwda merkezlerinde we supermarketlerde tapyp bilersiňiz.

Simsiz zarýad berijiler

Simsiz zarýad berijiler

Simsiz zarýad bermek gaty amatly we ýerdäki tagtanyň we kabellere asla zerur däl gabat gelýän Ev-iň arasynda energiýa geçirmäge mümkinçilik berýär.Angliýada entek ýok bolsa-da, Norwegiýa Oslo taksileri üçin dünýäde ilkinji simsiz elektrik awtoulag zarýad beriş stansiýalaryny gurar we BMW ýakyn wagtda täze plugin gibrid 530e iperformance verv bilen simsiz zarýad beriş çözgüdini çykarar.


  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň