baş_banner

125A DC çalt zarýad bermek CHAdeMO-dan GBT adapterine elektrik ulag adapterine

Gysga düşündiriş:

1 Taslama syn

1.1 Awtoulag önüminiň doly tanyşdyrylyşy
GB / T CAN aragatnaşygy bilen CHAdeMO arasynda CHAdeMO zarýad beriş aragatnaşyk gözegçisi
1.2 Önümiň ösüş çäkleri
Bu dizaýn ösüş talaby, CHAdeMO zarýadyny we GB / T DC zarýadyny öwürýän gözegçini suratlandyrýar.
Önüm aşakdaky dizaýn ömrüne laýyk gelmelidir:
Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 24V
Kepillik möhleti: 1 ýyl

 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  125A CHAdeMOGBT adapteri DC çalt zarýad bermek EV adapteri Elektrik awtoulag zarýad berijisi

  Chademo GBT Adpater

  Häzirki baha: iň ýokary 125A DC
  Nyrh naprýa .eniýesi: 100-950V DC
  IP derejesi: IP54
  Işleýiş temperaturasy: -30 ° C-den + 50 ° C.
  Saklaýyş temperaturasy: -40 ° C-den + 85 ° C.
  Agramy (kg / funt): 3,6kg / 7.92Ib

  DUNDURYŞ
  • CHAdeMO adapterini ulanmazdan ozal bu resminamany okaň.Bu resminamadaky görkezmeleriň ýa-da duýduryşlaryň haýsydyr birini ýerine ýetirmezlik ýangyna, elektrik togunyň urmagyna, agyr ýaralanmagyna ýa-da ölüme sebäp bolup biler.
  • CHAdeMO adapteri diňe gb / t ulagy zarýad bermek üçin niýetlenendir (Hytaý adaty awtoulag zarýad berýär).Ony başga maksat bilen ýa-da başga bir ulag ýa-da obýekt bilen ulanmaň.CHAdeMO adapteri diňe zarýad beriş wagtynda howa çalşygyny talap etmeýän ulaglar üçin niýetlenendir.
  • CHAdeMO Adapterini kemçilikli, döwülen, döwülen, döwülen ýa-da başga bir zeper ýeten ýa-da işlemeýän bolsa ulanmaň.
  • CHAdeMO adapterini açmaga, sökmäge, abatlamaga, üýtgetmäge ýa-da üýtgetmäge synanyşmaň.Theadapterulanyjy hyzmat edip bilmeýär.Bejeriş üçin satyjy bilen habarlaşyň.
  • Ulag zarýad berlende CHAdeMO adapterini aýyrmaň.
  • Siz, ulag, zarýad beriş stansiýasy ýa-da CHAdeMO adapteri güýçli ýagyş, gar, elektrik tupany ýa-da beýleki amatsyz howa sezewar bolanda CHAdeMO adapterini ulanmaň.
  • CHAdeMO adapterini ulananyňyzda ýa-da daşanyňyzda seresaplylyk bilen işlediň we güýçli güýje ýa-da täsir etmäň ýa-da CHAdeMO adapterine zeper ýetmeginden goramak üçin CHAdeMO adapterine basmaň.
  • CHAdeMO adapterini elmydama çyglylykdan, suwdan we keseki zatlardan goraň.CHAdeMO adapterini bar bolan ýa-da zaýalanan ýaly görünýän bolsa, CHAdeMO adapterini ulanmaň.
  • CHAdeMO Adapteriň ahyrky terminallaryna sim, gurallar ýa-da iňňeler ýaly ýiti metal zatlar bilen degmäň.

  • Zarýad berlende ýagyş ýagsa, ýagyş suwunyň kabeliň uzynlygynda işlemegine ýol bermäň we CHAdeMO Adapterini ýa-da ulagyň zarýad portuny çyglaň.
  • CHAdeMO zarýad beriş stansiýasynyň zarýad kabeli suwa gark bolsa ýa-da gar bilen örtülen bolsa, CHAdeMO Adapteriniň wilkasyny salmaň.Bu ýagdaýda CHAdeMO Adapteriniň wilkasy eýýäm dakylan bolsa we birikdirilmeli bolsa, ilki zarýad bermegi bes ediň, soňra CHAdeMO Adapteriň wilkasyny aýryň.
  • CHAdeMO adapterini ýiti zatlar bilen zaýalamaň.
  • CHAdeMO adapteriniň haýsydyr bir bölegine daşary ýurt zatlaryny salmaň.
  • CHAdeMO zarýad beriş stansiýasynyň zarýad kabeliniň we CHAdeMO adapteriniň pyýadalara ýa-da beýleki ulaglara ýa-da zatlara päsgel bermeýändigine göz ýetiriň.
  • CHAdeMO adapterini ulanmak, implantasiýa edilýän ýürek kardiostimulýatory ýa-da oturdylýan kardioverter defibrilýatory ýaly islendik lukmançylyk ýa-da oturdylyp bilinýän elektron enjamlaryň işine täsir edip ýa-da zeper ýetirip biler.CHAdeMO-dan gb / t Adapterini ulanmazdan ozal zarýad bermegiň şeýle elektron enjamyna ýetirip biljek täsirleri barada elektron enjam öndürijisi bilen habarlaşyň.
  • CHAdeMO-ny gb / t Adapterine arassalamak üçin arassalaýjy erginleri ulanmaň.
  CHAdeMO-dan gb / t Adapter bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa, ýerli satyjy bilen habarlaşyň

  Aýratynlyklar

  Diňe CHAdeMO zarýad beriş stansiýasyndaky zarýad beriş kabelini DC zarýad bermäge ukyply GB / T ulagyna birikdirmek üçin ulanyň.Zarýad portunyň ýerleşişi ulagyňyza baglylykda üýtgeýär

  GARŞY WAGT

  Zarýad beriş wagty dürli şertlere görä zarýad beriş stansiýasyndan bar bolan güýje we tok boýunça üýtgeýär.Zarýad beriş wagty daşky gurşawyň temperaturasyna we ulagyň batareýasynyň temperaturasyna hem baglydyr.Eger

  modeli.Özüňize serediň

  GB / T ulagyň eýesi

  Batareýa iň amatly temperaturada däl

  zarýad portunyň ýerleşýän ýeri üçin resminamalar we

  has zarýad beriş görkezmeleri.

  zarýad beriş aralygy, ulag gyzdyrar ýa-da sowadar

  Zarýad berilmezden ozal batareýa.

  Has giňişleýin maglumat üçin GB / T awtoulag öndürijisiniň web sahypasyna näçe wagt zarýad bermelidigi barada iň täze maglumat üçin.

  * Adatdan daşary temperaturada işleýän wagtyňyz doly tok elýeterli bolmazlygy mümkin.

  DU CADURYŞ: CHAdeMO adapterini ýokarda görkezilen çäkleriň daşyndaky temperaturada işletmäň we saklamaň.

   

  FAAL .YŞLYKLAR

  CHAdeMO adapterini ulananyňyzda GB / T ulagyňyz zarýad bermese, GB / T-de ekrany barlaň

   

  1 Adapteriň gulp lýuks pagta basyň,

  adapteri GB / T DC zarýad portundan çykaryň,

  DU CADURYŞ: Eger zarýad beriş stansiýasynyň kabelini adapterden aýyrsaňyz

  adapter henizem ulaga dakylanda, adapteriň ulagyň üstüne düşmezligine we zeper ýetmegine göz ýetiriň.

  2 Zarýad portunyň gapysyny ýapyň.

  3 Adapteri zarýaddan aýryň

  duralga we degişli ýerde saklaň.

   

  Status çyrasy

  Adaty şertlerde CHAdeMO adapteri zarýad beriş stansiýasyndan güýç alanda, ýaşyl yşyk-diodly indikator ýakylýar.Zarýad berlende, LED ýaşyl.

  bolup biljek islendik ýalňyşlyk barada maglumat almak üçin ulag

  bolup geçdi.Elmydama zarýad beriş stansiýasynyň ýagdaýyny barlaň.

  CHAdeMO adapteri ähli CHAdeMO zarýad beriş stansiýalary bilen işlemek üçin döredilen hem bolsa, käbir modeller bilen gabat gelmeýän bolup biler.

  Sebäbi üznüksiz gowulaşmak dowamly maksatdyr

  bilen laýyklygyny üpjün etmek üçin zerurdyr

  CHAdeMO stansiýalarynyň häzirki we geljekki mümkin boldugyça köp modeli, önümi islendik wagt üýtgetmek hukugymyzy saklaýarys.Netijede, adapteriňiz wagtal-wagtal talap edip biler

  programma üpjünçiliginiň täzelenmesi.Programma üpjünçiliginiň täzelenmeleri USB porty arkaly ýerine ýetirilýär.
 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

  Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň