baş_banner

Öýde elektrik ulagyna zarýad berip bilerinmi?2-nji derejeli elektrik awtoulag güýçlendirijisi näme?

Öýde elektrik ulagyna zarýad berip bilerinmi?
Öýde zarýad bermek barada aýdylanda, iki saýlawyňyz bar.Ony adaty Angliýanyň üç pinli rozetkasyna dakyp bilersiňiz, ýa-da ýörite öý çalt zarýad beriş nokadyny gurup bilersiňiz.… Bu grant, elektrikli ýa-da plugin awtoulagyna eýe bolan ýa-da ulanýan islendik adam, şol sanda kompaniýanyň awtoulag sürüjileri üçin elýeterlidir.

Electricalhli elektrikli awtoulaglar şol bir güýçlendirijini ulanýarmy?
Gysgaça aýdylanda, Demirgazyk Amerikadaky ähli elektrik awtoulag markalary adaty tizlikli zarýad bermek üçin (1-nji dereje we 2-nji dereje zarýad bermek) birmeňzeş standart wilkalary ulanýarlar ýa-da laýyk adapter bilen gelerler.Şeýle-de bolsa, dürli EV markalary has çalt DC zarýad bermek üçin dürli standartlary ulanýarlar (3-nji dereje zarýad)

Elektrikli awtoulag güýçlendirijisini oturtmak näçeräk?
Homeörite öý güýçlendirijisini gurmagyň bahasy
Doly gurlan jaý zarýad beriş nokady, hökümet OLEV granty bilen 449 funt sterlingden.Elektrikli awtoulag sürüjileri öý güýçlendirijisini satyn almak we oturtmak üçin 350 funt sterling OLEV grantyndan peýdalanýarlar.Gurlandan soň, diňe zarýad bermek üçin ulanýan elektrik toguňyzy töleýärsiňiz.

Elektrik ulagymy nireden mugt alyp bilerin?
Angliýadaky 100 Tesco dükanyndaky elektrik ulagy (EV) sürüjileri, söwda wagtynda batareýalaryny mugt dolduryp bilýärler.“Volkswagen” geçen ýyl “Tesco” we “Pod Point” bilen elektrik awtoulaglary üçin 2400 töweregi zarýad beriş nokadyny gurmak üçin hyzmatdaşlyk edendigini mälim etdi.

2-nji derejeli elektrik awtoulag güýçlendirijisi näme?
2-nji dereje zarýad bermek, elektrik ulagynyň zarýad berijisiniň ulanýan naprýa .eniýesini (240 wolt) aňladýar.2-nji derejeli zarýad berijiler, adatça 16 amperden 40 amper aralygyndaky dürli amperlerde bolýar.Iň köp ýaýran 2-nji derejeli zarýad berijiler 16 we 30 amper bolup, degişlilikde 3,3 kWt we 7.2 kWt diýlip hem atlandyrylyp bilner.

Öýümde elektrikli ulagymy garaagesyz nädip zarýad berip bilerin?
Elektrik enjamyna hyzmat ediş enjamlary (EVSE) diýlip atlandyrylýan gaty simli zarýad beriş stansiýasyny gurmak islärsiňiz.Ony daşarky diwara ýa-da erkin direg bilen birikdirmeli bolarsyňyz.

Elektrikli awtoulag üçin zarýad beriş stansiýasy gerekmi?
Elektrik maşynym üçin ýörite zarýad bekedi gerekmi?Hökman däl.Elektrikli awtoulaglar üçin zarýad beriş stansiýalarynyň üç görnüşi we adaty diwar rozetkasyna iň esasy wilkalar bar.Şeýle-de bolsa, awtoulagyňyza has çalt zarýad bermek isleseňiz, elektrikçiňize öýüňizde zarýad beriş stansiýasyny gurup bilersiňiz.

Tesla-a her gün zarýad bermelimi?
Diňe 90% ýa-da ondan az mukdarda zarýad almaly we ulanylmaýan wagty zarýad bermeli.Bu, Teslanyň maslahaty.Tesla maňa batareýamy gündelik ulanmak üçin 80% -e düzmelidigini aýtdy.Şeýle hem, her gün ikirjiňlenmän zarýad bermelidigini aýtdylar, sebäbi çäklendirmek doly zarýad alnandan soň awtomatiki togtadylýar.

Daşarda Tesla ýagyşda zarýad berip bilersiňizmi?
Hawa, Tesla ýagyşda zarýad bermek ygtybarly.Göçme amatly güýçlendirijini hem ulanmak.... Kabeli dakanyňyzdan soň, awtoulag we güýçlendiriji häzirki akym barada ylalaşmak üçin biri-biri bilen gürleşýär we gepleşik geçirýär.Ondan soň tok açýarlar.

Elektrik ulagymy näçe gezek zarýad almaly?
Köpümiz üçin ýylda birnäçe gezek.Şol wagt 45 minutdan gowrak çalt zarýad almak islärsiňiz.Galan wagt, haýal zarýad bermek gaty gowy.Netijede, elektrikli awtoulag sürüjileriniň köpüsi her gije dakmakdan ýa-da hökmany suratda doly zarýad bermekdenem çekinmeýärler.

Elektrik ulagyny zarýadlamak üçin haýsy naprýa? Eniýa gerek?
120 woltly çeşme bilen EV batareýasyna zarýad bermek - bular inerenerleriň EV dizaýn etmek üçin ulanýan standarty SAE J1772 laýyklykda 1-nji derejelere bölünýär, birnäçe sagat däl-de birnäçe gün ölçelýär.“EV” -e eýe bolsaňyz ýa-da oňa eýeçilik etmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, öýüňizde 2-240 wolt, iň az zarýad beriji çözgüdi gurmagy göz öňünde tutuň.

Elektrik ulagyny näçe çalt zarýad alyp bilersiňiz?
Adaty elektrik awtoulagy (60kWt batareýa) 7kW zarýad nokady bilen boşdan doly zarýad almak üçin bary-ýogy 8 sagadyň dowamynda gerek.Sürüjileriň köpüsi batareýalarynyň dolulygyna doldurylmagyna garaşman, zarýad töleýärler.Köp elektrikli awtoulaglar üçin 50kW çalt zarýad beriji bilen ~ 35 minutda 100 mil aralygy goşup bilersiňiz.


Iş wagty: 31-nji ýanwar -2021
  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň