baş_banner

Elektrik ulaglaryna zarýad bermek üçin öýde DC çalt zarýad beriji enjam gurup bilersiňizmi?

EV zarýad beriji nähili işleýär?
Elektrik awtoulagyna zarýad bermek ýönekeý bir iş: awtoulagyňyzy elektrik toruna birikdirilen zarýad berijä dakyň.… EV zarýad berijiler adatça üç esasy kategoriýanyň birine girýär: 1-nji derejeli zarýad beriş stansiýalary, 2-nji derejeli zarýad beriş stansiýalary we DC çalt zarýad berijiler (3-nji dereje zarýad beriş stansiýalary hem diýilýär)

Öýde 3-nji derejeli zarýad beriji gurup bilerinmi?
3-nji dereje EVSE täjirçilik ýerlerinde çalt zarýad bermek üçin niýetlenendir.3-nji derejeli ulgamlar 440 woltlyk DC elektrik üpjünçiligini talap edýär we öýde ulanmak üçin mümkinçilik däl.

Öýde DC çalt zarýad beriji gurup bilersiňizmi?
3-nji derejeli zarýad beriş stansiýalary ýa-da DC çalt zarýad berijiler, esasan, täjirçilik we önümçilik şertlerinde ulanylýar, sebäbi adatça gaty gymmat we işlemek üçin ýöriteleşdirilen we güýçli enjamlary talap edýär.Bu, “DC Fast Chargers” -iň öý gurmak üçin elýeterli däldigini aňladýar.

Elektrikli awtoulag (4)

Elektrikli awtoulagyňyz gutarsa ​​näme bolýar?
"Elektrik ulagym ýolda elektrik togy gutarsa ​​näme bolar?"Jogap:… Gaz awtoulagynda, ýol ýakasyndaky hyzmat awtoulagy adatça size bir banka getirip biler ýa-da iň ýakyn ýangyç bekedine eltip biler.Şonuň ýaly-da, elektrik awtoulagyny iň ýakyn zarýad bekedine çekip bolýar.

3-nji derejeli EV güýçlendiriji näme?
3-nji dereje zarýad, köplenç “DC çalt zarýad bermek” diýilýär
DC zarýad bermek has ýokary naprýa .eniýede bar we 800 wolta çenli käbir plugin elektrik ulaglaryna zarýad berip biler.Bu gaty çalt zarýad bermäge mümkinçilik berýär.

2-nji derejeli EV güýçlendiriji näme?
2-nji dereje zarýad bermek, elektrik ulagynyň zarýad berijisiniň ulanýan naprýa .eniýesini (240 wolt) aňladýar.2-nji derejeli zarýad berijiler, adatça 16 amperden 40 amper aralygyndaky dürli amperlerde bolýar.Iň köp ýaýran 2-nji derejeli zarýad berijiler 16 we 30 amper bolup, degişlilikde 3,3 kWt we 7.2 kWt diýlip hem atlandyrylyp bilner.

Her gije elektrik ulagymy zarýad bermelimi?
Elektrikli awtoulag eýeleriniň köpüsi awtoulaglaryny bir gije öýde zarýad alýarlar.Aslynda, yzygiderli sürmek endikleri bolan adamlar batareýany her gije doly zarýad almaly däldirler.... Gysgaça aýdanyňda, öten agşam batareýaňyzy zarýad bermeseňizem awtoulagyňyzyň ýoluň ortasynda durmagyndan gorkmagyň düýbünden zerurlygy ýok.

Öz EV zarýad nokadymy gurup bilerinmi?
Haçan-da gün PV ulgamyny ýa-da elektrik ulagyny satyn alanyňyzda, satyjy size ýaşaýyş jaýyňyzda zarýad beriş nokadyny gurmak mümkinçiligini berip biler.Elektrik ulagynyň eýeleri üçin, öý zarýad beriş nokadyny ulanyp, ulagyňyzy öýüňizde zarýad alyp bolýar.

DC çalt zarýad beriji näçe kWt?
Häzirki wagtda elýeterli DC çalt zarýad berijiler 480+ wolt we 100+ amper (50-60 kWt) giriş talap edýär we 30 mildan az wagtyň içinde 100 mil aralyga batareýa bilen EV üçin doly zarýad öndürip biler (başyna 178 mil elektrik sürüjisi) zarýad beriş sagady).

audi-e-tron-çalt zarýad bermek

EV çalt zarýad beriji näçe çalt?
60-200 mil
Çalt zarýad berijiler 20-30 minutda 60-200 mil aralygy üpjün edip, elektrik ulagyňyza zarýad bermegiň iň çalt usulydyr.Öý zarýad beriş nokatlary, adatça, 3,7kW ýa-da 7kW güýç derejesine eýe (22kW zarýad nokatlary üç fazaly güýji talap edýär, gurmak gaty seýrek we gymmat).

3-nji derejeli zarýad beriji näçe çalt?
CHAdeMO tehnologiýasy bilen 3-nji derejeli enjam, adatça DC çalt zarýad bermek diýlip hem atlandyrylýar, 480V, göni tok (DC) wilkasy arkaly zarýad alýar.3-nji derejeli zarýad berijileriň köpüsi 30 minutda 80% zarýad berýär.Sowuk howa zarýad almak üçin zerur wagty uzaldyp biler.


Iş wagty: Maý-03-2021
  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň