baş_banner

Hytaýyň awtoulag öndürijileri arzan elektrik ulaglaryny öndürýärler we Europeewropa göz aýlaýarlar

“Peugeots” Pari Parisiň bulwaryndan geçýärmi ýa-da Germaniýanyň awtoulag duralgalarynda gezelenç edýän “Volkswagens” bolsun, käbir Europeanewropaly awtoulag markalary islendik meşhur syýahatçylyk merkezi hökmünde wekilçilik edýän ýurdy bilen tanyş.

Theöne dünýä elektrik ulagynyň (EV) döwrüne girip barýarka, Europeewropanyň köçeleriniň şahsyýetinde we düzüminde deňiz üýtgemesini görmek isleýärismi?

Hil, has möhümi, Hytaý EV-leriniň elýeterliligi Europeanewropaly öndürijileriň ýylsaýyn üns bermezligi kyn ýagdaýa öwrülýär we bazaryň Hytaýdan getirilýän önümler bilen doldurylmagyna birnäçe wagt gerek bolup biler.

Hytaý öndürijileri EV rewolýusiýasynda nädip beýle ädim ätmegi başardylar we näme üçin awtoulaglary beýle arzan bahadan satylýar?

elektrik_car_13

Oýun ýagdaýy
Günbatar bazarlarynda EV-leriň bahasynyň düýpgöter tapawudy, başlanan ilkinji we iň aýdyň ýerdir.

Awtoulag maglumatlary derňew firmasy “Jato Dynamics” -iň hasabatyna görä, Hytaýda 2011-nji ýyldan bäri täze elektrik awtoulagynyň ortaça bahasy 41,800 funtdan 22,100 funt sterlinge çenli aşaklap, 47 göterim aşaklady.Mundan düýpgöter tapawutlylykda, Europeewropadaky ortaça baha 2012-nji ýylda 33,292 funtdan şu ýyl 42,568 funt sterlinge çenli ýokarlandy - 28 göterim ýokarlandy.

Angliýada, EV üçin ortaça bölek satuw bahasy, içerki ýangyç dwigateli (ICE) bilen işleýän modelden 52 göterim ýokary.

Elektrikli awtoulaglar, dizel ýa-da benzin kärdeşleri bilen deňeşdirilende uzak aralyk mümkinçilikleri bilen göreşýänlerinde (Europeanewropa ýurtlarynyň köpüsinde ösýän, emma henizem kiçi zarýad nokatlarynyň toruny bellemeli däl) çynlakaý tapawut.

Olaryň islegleri, hemme ýerde we global markalar bolany üçin elektrikli awtoulaglaryň “Apple” -i bolmak.
Ross Duglas
Esaslandyryjy we baş direktor, Awtonomiýa Pari Paris
Adaty ICE eýeleri ahyrsoňy elektrik ulaglaryna geçmek isleýän bolsalar, maliýe höwesleri entek belli däl - Hytaýyň girýän ýeri.

“Europeewropalylar ilkinji gezek bäsdeşlik tehnologiýasy bilen bäsdeşlik nyrhlarynda Europeewropada satylmaga synanyşýan hytaýly ulaglara eýe bolarlar” -diýdi.

Häzirki wagtda işe girizilen Tegel howa menziliniň ajaýyp fon hökmünde işlemegi bilen, Duglas geçen aý Berlin soraglary konferensiýasy tarapyndan gurnalan “Disrupt Mobility” diskussiýa seminarynda çykyş etdi we Hytaýy Europeewropanyň adaty gegemoniýasyna howp salýan üç faktoryň bardygyna ynanýar. awtoulag öndürijileri.

Jeýms Mart tarapyndan • Täzelenen: 28/09/2021
“Peugeots” Pari Parisiň bulwaryndan geçýärmi ýa-da Germaniýanyň awtoulag duralgalarynda gezelenç edýän “Volkswagens” bolsun, käbir Europeanewropaly awtoulag markalary islendik meşhur syýahatçylyk merkezi hökmünde wekilçilik edýän ýurdy bilen tanyş.

Theöne dünýä elektrik ulagynyň (EV) döwrüne girip barýarka, Europeewropanyň köçeleriniň şahsyýetinde we düzüminde deňiz üýtgemesini görmek isleýärismi?

Hil, has möhümi, Hytaý EV-leriniň elýeterliligi Europeanewropaly öndürijileriň ýylsaýyn üns bermezligi kyn ýagdaýa öwrülýär we bazaryň Hytaýdan getirilýän önümler bilen doldurylmagyna birnäçe wagt gerek bolup biler.

Hytaý öndürijileri EV rewolýusiýasynda nädip beýle ädim ätmegi başardylar we näme üçin awtoulaglary beýle arzan bahadan satylýar?

Greenaşyl öwüsmek üçin taýynlyk: Europeewropanyň awtoulag öndürijileri haçan elektrikli awtoulaglara geçýärler?
Oýun ýagdaýy
Günbatar bazarlarynda EV-leriň bahasynyň düýpgöter tapawudy, başlanan ilkinji we iň aýdyň ýerdir.

Awtoulag maglumatlary derňew firmasy “Jato Dynamics” -iň hasabatyna görä, Hytaýda 2011-nji ýyldan bäri täze elektrik awtoulagynyň ortaça bahasy 41,800 funtdan 22,100 funt sterlinge çenli aşaklap, 47 göterim aşaklady.Mundan düýpgöter tapawutlylykda, Europeewropadaky ortaça baha 2012-nji ýylda 33,292 funtdan şu ýyl 42,568 funt sterlinge çenli ýokarlandy - 28 göterim ýokarlandy.

Angliýa klassiki awtoulaglary poligondan elektrik toguna öwrüp başlaýar
Angliýada, EV üçin ortaça bölek satuw bahasy, içerki ýangyç dwigateli (ICE) bilen işleýän modelden 52 göterim ýokary.

Elektrikli awtoulaglar, dizel ýa-da benzin kärdeşleri bilen deňeşdirilende uzak aralyk mümkinçilikleri bilen göreşýänlerinde (Europeanewropa ýurtlarynyň köpüsinde ösýän, emma henizem kiçi zarýad nokatlarynyň toruny bellemeli däl) çynlakaý tapawut.

Olaryň islegleri, hemme ýerde we global markalar bolany üçin elektrikli awtoulaglaryň “Apple” -i bolmak.
Ross Duglas
Esaslandyryjy we baş direktor, Awtonomiýa Pari Paris
Adaty ICE eýeleri ahyrsoňy elektrik ulaglaryna geçmek isleýän bolsalar, maliýe höwesleri entek belli däl - Hytaýyň girýän ýeri.

“Europeewropalylar ilkinji gezek bäsdeşlik tehnologiýasy bilen bäsdeşlik nyrhlarynda Europeewropada satylmaga synanyşýan hytaýly ulaglara eýe bolarlar” -diýdi.

Häzirki wagtda işe girizilen Tegel howa menziliniň ajaýyp fon hökmünde işlemegi bilen, Duglas geçen aý Berlin soraglary konferensiýasy tarapyndan gurnalan “Disrupt Mobility” diskussiýa seminarynda çykyş etdi we Hytaýy Europeewropanyň adaty gegemoniýasyna howp salýan üç faktoryň bardygyna ynanýar. awtoulag öndürijileri.

Bu Gollandiýaly masştab, elektrik ulaglaryna gün energiýasy bilen işleýän alternatiwany döredýär
Hytaýyň artykmaçlyklary
Duglas düşündirdi: "Ilki bilen, iň gowy batareýa tehnologiýasy bar we batareýada kobalt gaýtadan işlemek we litiý-ion ýaly möhüm maddalaryň köpüsini gulpladylar"."Ikinjisi, elektrik ulaglarynyň 5G we AI ýaly zerur birikdiriş tehnologiýasy köp".

"Üçünji sebäp bolsa, Hytaýda elektrikli awtoulag öndürijilerine hökümetiň ägirt uly goldawynyň bolmagy we Hytaýyň hökümeti elektrik awtoulag öndürmekde dünýäde öňdebaryjy bolmak isleýär".

Hytaýyň möhüm önümçilik mümkinçilikleri hiç wagt şübhelenmese-de, sorag günbatar kärdeşleri bilen deň derejede täzeläp bolarmy diýen sorag boldy.Bu soraga batareýalary we ulaglarynyň içinde ornaşdyryp biljek tehnologiýasy görnüşinde jogap berildi (pudagyň käbir bölekleri henizem Hytaý hökümeti tarapyndan subsidirlenýär).

JustAnotherCarDesigner / Creative Commons
Meşhur Wuling Hongguang Mini EVJustAnotherCarDesigner / Creative Commons
Ortaça gazanç edýänleriň paýhasly hasaplaýan bölek satuw bahalarynda ýakyn ýyllarda sarp edijiler Nio, Xpeng we Li Auto ýaly öndürijiler bilen tanyşarlar.

Europeanewropa Bileleşiginiň häzirki düzgünleri has agyr we has gymmat EV-leriň girdejiligini ep-esli derejede goldaýar we kiçi Europeanewropa awtoulaglarynyň mynasyp girdeji gazanmagyna ýer ýok diýen ýaly.

JATO Dynamics-iň global awtoulag analitigi Felipe Munoz: "Europeewropalylar bu barada hiç zat etmese, segment hytaýlylar tarapyndan dolandyrylar" -diýdi.

Iň meşhur (Hytaýda) Wuling Hongguang Mini ýaly kiçi elektrik ulaglary, Europeanewropaly sarp edijiler öz bazarlaryndan baha kesilmegini dowam etdirseler ýüz tutup bilerler.

Aýda ortaça 30,000 töweregi satuw bilen, jübü ululygyndaky şäher awtoulagy bir ýyl töweregi wagt bäri Hytaýda iň köp satylan EV boldy.

Gowy zat gaty köpmi?
Şeýle-de bolsa, Hytaýyň çalt öndürilmegi kynçylyksyz bolmady.Hytaýyň Senagat we maglumat tehnologiýasy ministriniň pikiriçe, häzirki wagtda gaty köp saýlaw bar we Hytaýyň EV bazary gülläp ösmek howpy astyndadyr.

Soňky ýyllarda Hytaýda EV kompaniýalarynyň sany 300 töweregi boldy.

“Garaşýan, EV kompaniýalary has ulalmaly we güýçlenmeli.Häzirki wagtda bazarda EV firmalarymyz gaty köp "-diýdi."Bazaryň roly doly ulanylmaly we bazaryň konsentrasiýasyny has-da ýokarlandyrmak üçin EV pudagynda birleşmegi we üýtgedip gurmak tagallalaryny höweslendirýäris".

Öz bazaryny berkitmek we ahyrky netijede sarp ediji subsidiýalaryny ýatyrmak, Pekiniň gaty isleýän Europeanewropa bazaryndaky abraýyny gaçyrmak üçin iň uly ädimdir.

Duglas: "Olaryň islegi, hemme ýerde barlygy we global markalar bolmagy sebäpli elektrikli awtoulaglaryň Apple bolmagy".

“Olar üçin bu ulaglary Europeewropada satyp bilmekleri hakykatdanam möhümdir, sebäbi Europeewropa hil ölçegidir..Ewropalylar elektrik awtoulaglaryny satyn almaga taýyn bolsa, bu olaryň gazanjak bolýan hilindedigini aňladýar ".

Europeanewropaly düzgünleşdirijiler we öndürijiler has amatly bazar döretmese, diňe Nio we Xpeng-iň halanýanlary Pariotlylara Peugeot we Renault ýaly tanyş bolmagy üçin birnäçe wagt gerek bolup biler.


Iş wagty: 18-2021-nji oktýabr
  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň