baş_banner

Elektrikli awtoulag öý zarýad berijisi EV zarýad beriş stansiýasy EV zarýad beriji nokatlary

Elektrikli awtoulag öý zarýad berijisi

Elektrikli awtoulag gutarsa ​​näme etmeli?
Elektrik toguňyz gutarsa, döwüji üpjün edijiňiz bilen habarlaşyň we ýakyn zarýad bekedine äkidilmegi üçin tekiz ýük awtoulagyny soraň.Elektrik ulaglaryny arkan ýa-da göteriji bilen çekmeli däl, sebäbi bu regeneratiw tormoz arkaly elektrik öndürýän çekiş hereketlendirijilerine zeper ýetirip biler.

Öz EV zarýad nokadymy gurup bilerinmi?
Haçan-da gün PV ulgamyny ýa-da elektrik ulagyny satyn alanyňyzda, satyjy size ýaşaýyş jaýyňyzda zarýad beriş nokadyny gurmak mümkinçiligini berip biler.Elektrik ulagynyň eýeleri üçin, öý zarýad beriş nokadyny ulanyp, ulagyňyzy öýüňizde zarýad alyp bolýar.

Haýsy EV kompaniýasynyň özboluşly zarýad beriji görnüşi bar?
“Tata Power Chargers” marka agnostikdir.Zarýad berijiler, haýsydyr bir markanyň elektrik awtoulaglaryna zarýad bermek üçin ulanylyp bilner, eger awtoulag zarýad berijiniň zarýad beriş standartyny goldaýan bolsa.Mysal üçin: CCS zarýad beriş standartynda gurlan EV-ler diňe CCS standartlaryny goldaýan zarýad berijiler bilen zarýad alyp bolýar.

EV çalt zarýad bermek näme?
EV-lerde AC güýjüni batareýa üçin DC-e öwürýän awtoulagyň içinde “bort zarýad berijileri” bar.DC çalt zarýad berijiler AC güýjüni zarýad beriş stansiýasynyň içinde DC-e öwürýärler we DC güýjüni göni batareýa iberýärler, şonuň üçin has çalt zarýad alýarlar.

3-nji derejeli zarýad berijiniň bahasy näçe?
Doly gurnalan 3 EV zarýad bekediniň ortaça bahasy 50,000 dollar töweregi.Sebäbi enjamlaryň bahasy ep-esli ýokary, üstesine-de, kommunal kompaniýadan transformator gurmagy talap edýär.3-nji derejeli EV zarýad beriş stansiýalary, iň çalt zarýad beriş tizligini hödürleýän DC çalt zarýad berişine degişlidir
2-nji dereje AC ýa-da DC zarýad berýärmi?
2-nji derejeli zarýad beriş stansiýalary 15 kilowatdan (kWt) az kuwwatlylygynda AC ulanýar.Munuň tersine, bir DCFC wilkasy azyndan 50 kWt işleýär.

Komb EV zarýad beriji näme?
Kombinirlenen zarýad ulgamy (CCS) elektrik ulaglaryna zarýad bermek üçin standartdyr.350 kilowat güýji üpjün etmek üçin “Combo 1” we “Combo 2” birleşdirijilerini ulanýar.… Kombinirlenen zarýad ulgamy, geografiki sebite baglylykda 1-nji we 2-nji görnüşli birleşdirijini ulanyp, AC zarýad bermäge mümkinçilik berýär.

Öýde elektrik ulagyna zarýad bermek üçin näme gerek?
Hawa, “EV” resmi taýdan elektrik ulag üpjünçiligi enjamlary (EVSE) diýlip atlandyrylýan 120 woltlyk zarýad kabeli bilen standart bolmaly.Kabeliň bir ujy awtoulagyňyzyň zarýad beriş portuna, beýleki ujy bolsa öýüňizdäki beýleki elektroniki zatlar ýaly adaty toprakly wilka dakylýar.


Iş wagty: -20anwar-27-2021
  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň