baş_banner

Öýde EV zarýad bermek: Elektrik Ulaglaryňyz üçin bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Öýde EV zarýad bermek: Elektrik Ulaglaryňyz üçin bilmeli

EV zarýad bermek gaty möhüm mesele - ýagny, zarýad almak üçin gaty köp wagt sarp edenlerinde we ýurduň köp ýerinde köpçülikleýin zarýad beriş stansiýalary bilen enjamlaşdyrylmadyk ýagdaýynda, hemmämiz elektrik ulagyna nädip geçip bileris?

Dogrusy, infrastruktura hemişe gowulaşýar, ýöne eýeleriň köpüsi üçin çözgüt ýönekeý - öýde zarýad alyň.Öý zarýad berijisini oturtmak bilen, awtoulagyňyza smartfon ýaly diýen ýaly seredip bilersiňiz, diňe gije dakyp, doly zarýadly batareýa oýanyp bilersiňiz.

Olaryň beýleki peýdalary bar, gymmat bahaly jemgyýetçilik zarýadlaryndan has arzan işlemek, esasanam elektrik iň arzan wagty ulanýan bolsaňyz.Aslynda, yzygiderli üýtgeýän “Çekeleşikli” nyrhlarda mugt zarýad alyp bilersiňiz, bu näme halamaýar?

Iň oňat elektrik awtoulaglary 2020

Elektrikli awtoulaglar hakykatdanam näme bilen ýaşamagy halaýarlar?

Elbetde, öý zarýad nokatlary hemmeler üçin amatly däl.Ilki bilen, ulag ýolunyň ýa-da iň bolmanda öýüňize ýakyn awtoulag duralgasynyň bolmagyny talap edýärler.
Elektrikli awtoulag üçin zarýad näçe?

Emma haýsy wariantlar bar?Öýde elektrik ulagyna zarýad bermegiň ähli usullary ...

3 pinli rozetka (iň ýokary 3kW)
Iň ýönekeý we iň arzan wariant, adaty üç pinli rozetka.Kabeliňizi açyk penjireden işledýärsiňizmi ýa-da daşarda ýörite howa geçirmeýän rozetka gursaňyzam, bu opsiýa elbetde arzan.
Şeýle-de bolsa, bu problemaly.Bu zarýad bermegiň iň haýal tizligi - Kia e-Nirodaky ýaly uly göwrümli batareýa, boş ýerden doly zarýad almak üçin 30 sagat töweregi wagt alar.Tesla ýa-da Porsche Taycan ýaly uly batareýa bilen bir zat barmy?Muny ýatdan çykar.

Öndürijileriň köpüsi diňe soňky ýol hökmünde üç pinli zarýad bermegi maslahat berýärler.Käbir rozetkalara uzak wagtlap üznüksiz agyr baha berilmeýär - esasanam uzaldyjy kabel ulanmagy pikir edýän bolsaňyz.3 pinli zarýad berijini gyssagly wariant hökmünde ulanmak, ýa-da öz zarýad berijisiz bir ýere baryp görmek iň gowusy.

Netijede, öndürijiler üç enjamly zarýad berijileri adaty enjam hökmünde bermekden ýüz öwürýärler.

Öýde elektrikli zarýad bermek - Smart fortwo

Öý diwar gutusy (3kW - 22kW)
Öý diwar gutusy, öýüňiziň elektrik üpjünçiligine göni simli aýratyn gutydyr.Adatça olary üpjün edýän kompaniýalar tarapyndan gurulýar ýa-da belli bir şahadatnama bilen elektrikçiler tarapyndan goýulyp bilner.

Iň esasy öý diwar gutulary, adaty tok rozetkasy bilen takmynan 3kW zarýad berip biler.Iň köp ýaýran enjamlar, käbir elektrikli awtoulaglar bilen mugt üpjün edilenleri hem goşmak bilen, 7kW zarýad alar.

Bu zarýad beriş wagtyny iki esse azaldar, käbiri bolsa üç pinli rozetka bilen deňeşdirilende, bazardaky elektrik awtoulaglarynyň köpüsi üçin bir gijede hakyky töleg tölär.

Näçe çalt zarýad alyp boljakdygyňyz, jaýyňyzy elektrik üpjünçiligine baglydyr.Jaýlaryň köpüsinde bir fazaly baglanyşyk diýilýän zat bar, ýöne käbir häzirki zaman häsiýetleri ýa-da kärhanalary üç fazaly baglanyşyk bolar.Bular 11kW ýa-da hatda 22kW diwar gutularyny goldamaga ukyply - ýöne adaty maşgala öýi üçin seýrek.Adatça, predohranitel gutusyňyzdaky 100A sigortalaryň sany boýunça üç fazaly üpjünçiligiň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.Biri bar bolsa, bir fazaly üpjünçilikde, üç bar bolsa üç fazaly.

Diwar gutularyny “birleşdirilen” ýa-da “birleşdirilmedik” üpjün edip bolýar.Baglanan baglanyşykda enjamyň özünde saklaýan ýesir kabeli bar, birleşdirilmedik gutuda bolsa öz kabeliňizi dakmak üçin rozetka bar.Ikinjisi diwarda has tertipli görünýär, ýöne zarýad beriş kabelini ýanyňyz bilen götermeli bolarsyňyz.

Commando rozetkasy (7kW)
Üçünji wariant, komanda rozetkasy diýilýän zady sazlamakdyr.Bular kerwençiler üçin tanyş bolar - olar uly, howa geçirmeýän rozetkalar we daşarky diwarda diwar gutusyna garanyňda ep-esli az ýer tutýar we birneme tertipli gurulýar.

Elektrik awtoulagyna zarýad bermek üçin birini ulanmak üçin, içindäki zarýad almak üçin ähli dolandyryjylary öz içine alýan ýörite kabel satyn almaly bolarsyňyz.Bular adatdakysyndan has gymmat

“Commando” rozetkalary pul talap eder we gurnamak doly diwar gutusyndan has ýönekeý we arzan bolsa-da, size laýyk bolmagy üçin EV kepillendirilen elektrikçini almaly.

Çykdajylar we grantlar
Üç pinli zarýad beriji iň arzan warianty, ýöne ýokarda belläp geçişimiz ýaly, hemişe ulanmak maslahat berilmeýär.

Diwar gutusyny gurmagyň bahasy, saýlanan modele baglylykda 1000 funtdan ýokary bolup biler.Käbirleri beýlekilerden has çylşyrymly, ýönekeý elektrik üpjünçiliginden başlap, zarýad tizligine we birlik bahasyna, klawiatura gulplaryna ýa-da internet birikmelerine gözegçilik etmek üçin programmalar bilen ultra akylly bölümlere çenli.
Buýruk rozetkasyny gurmak arzan - adatça birnäçe ýüz funt - ýöne gabat gelýän kabel üçin ýene bir gezek býudjet etmeli bolarsyňyz.

Şeýle-de bolsa, hökümetiň elektrik ulagy üçin öý töleg shemasy sebäpli kömek elinde.Bu subsidiýa gurnama çykdajylaryny azaldar we zarýad berijiniň satyn alyş bahasynyň 75% -ini tölär

Öýde elektrik zarýad bermek - öý diwar gutusy


Iş wagty: -20anwar-30-2021
  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň