baş_banner

Elektrik ulaglarynyň EV zarýad beriş usullary düşündirildi

Elektrik ulaglarynyň EV zarýad beriş usullary düşündirildi

EV zarýad bermegiň dört usuly bar, halkara standartyna laýyklykda.Onuň arasyndaky esasy tapawutlar we elektrik awtoulagyňyz üçin has gowy we has çalt, aşakda okaň.50 kWt kuwwatlylygy üçin batareýanyň zarýad beriş wagty.

Mazmuny:
1-nji tertip EV zarýad bermek (AC)
2-nji tertipde zarýad bermek (AC, EVSE)
Reodeim 3 EV zarýad beriji (AC, Wallbox)
Mode 4 EV zarýad beriji (DC)
Iň gowusy näme
Wideo EV zarýad beriş tertibi

EV- 1, 2, 3, 4 zarýad beriş tertibi

1-nji re (im (AC, 2kW çenli)

1-nji tertipde zarýad bermek, kemçilikleri sebäpli diýen ýaly ýitýär: iň howply we gaty haýal.Bagyşlanmadyk AC diwar rozetkasyna birikýän elektrik awtoulag.Zarýad bermegiň iň ýokary güýji 2kW (8 amper) bilen çäklenýär.

Batareýany 0-dan 100% güýçlendirmek üçin 40-60 sagat gerek.

Talaplar

 • AC bilen diwar rozetkasy
 • Set şnury

2-nji re (im (AC, çykyş güýji 3.7kW, EVSE)

EV şnurdaky ýeke-täk tapawudy bolan EVSE (Elektrik Awtoulag üpjünçiligi enjamlary) dolandyryş gutusy bilen aýratyn däl üýtgeýän tok rozetkasyndan zarýad alýar.AC-den DC-e çenli düzedýär we tok öçüriji ýaly işleýär.

Öndürijileriň köpüsi ony häzirki wagtda elektrikli awtoulag üçin esasy enjamlar bilen goýýarlar.Iň ýokary çykyş güýji 16A rozetka üçin 3,7 kWt.Batareýanyň doly güýjüni güýçlendirmek üçin takmynan 14-16 sagat gerek.

Talaplar

 • AC bilen diwar rozetkasy
 • EVSE kontrolleýjisi bilen tok şnury

3-nji re (im (3 fazaly AC, güýji 43kW, diwar EVSE)

Equipmentörite enjamlar (diwar zarýad berijisi ýaly) 22-43 kWt zarýad güýji öndürip biler.Diwar gutusy AC-ni üç fazadan DC-e öwürýär.Kuwwat ulgamyňyz, her setirde çykyş güýji 20-80A bolan 3 fazaly talap edýär.

Öýde ulanmak üçin bu iň gowy saýlaw.Batareýa 4-9 sagadyň dowamynda zarýad alar, ýöne daşarky EVSE satyn almazdan ozal hünärmenler bilen maslahatlaşyň (“EV” -iň bort zarýad berijisini haýsy güýç goldaýar we güýç ulgamyňyzy goldaýan gurnama).

Talaplar

 • Çykyş güýji 16-80A bolan bir ýa-da üç fazaly AC
 • Giňeldilen EVSE elektrik ulgamyna dogry sigortalar bilen birikdirildi
 • Çalt zarýad bermegiň goldawy bilen bortdaky zarýad beriji

4-nji re (im (DC, 800kW çenli güýç, Çalt zarýad beriji)

EV-ä zarýad bermegiň iň çalt usuly - Çalt zarýad beriji stansiýalary ulanyň (super güýçlendirijiler hem diýilýär).Çalt zarýad beriş stansiýalary gaty gymmat, şonuň üçin hemişe diýen ýaly köpçülige açyk.Elektrikli awtoulaglaryň hemmesi ony goldamaýar, köplenç islege bagly aýratynlyk.

Iň ýokary tizlik bilen 20-den 80-e çenli batareýa kuwwaty bolan EV zarýadlarynyň köpüsi.Ondan soň, öýjükleriň ömrüni uzaltmak üçin awtoulag güýji bilen çykaryş güýji we zarýad tizligi peseldi.Zarýad beriş wagty bir sagada çenli azalýar (80% -e).

Talaplar

 • DC super güýçlendiriji (çalt zarýad beriji)
 • Port CCS / CHAdeMO / Tesla, EV öndürijisi tarapyndan kabul edilen standartlara baglylykda
 • Çalt zarýad berijileriň goldawy

Netije

Elektrikli awtoulagyňyza zarýad bermegiň iň çalt usuly, “Mode 4” diýlip kesgitlenen “Rapid” güýçlendirijisine (super güýçlendirijiler) dakylýar, ýöne awtoulagyňyz ony goldamaly we dogry rozetkasy bolmaly (Superchargers for Tesla, CCS Combo ýa-da beýleki zarýad toplumlary üçin CHAdeMO).4-nji tertip, batareýany zarýad berijisiz gönüden-göni iýmitlendiriň.Şeýle hem, 4-nji reodeimde hemişe zarýad berseňiz, batareýalaryňyzyň ömri azaldy.

  1-nji re .im 2-nji re .im 3-nji re .im 4-nji re .im
         
Häzirki Alternatiw Alternatiw Alternatiw Göni
Amperage, A. 8 <16 15-80 800-e çenli
Çykyş güýji, kWt <2kW <3.4 3.4-11.5 500-e çenli
Zarýad beriş tizligi, km / sag <5 5-20 <60 800-e çenli

Yzygiderli ulanmak üçin iň gowusy “Mode 3”, ýöne awtoulag duralgasynda ýa-da öýüňizde goşmaça enjamlar we kämilleşdirilen güýç ulgamy.AC-den zarýad beriş tizligi oturdylan zarýad berijilere baglydyr (mysal üçin 2018 Chevy Volt, 7,68kW güýji bolan 240v 32A güýç ulgamynda zarýad berip biler, 2018 Tesla Model S 240v x 80A ulanyp we 19.2kW zarýad güýjüne ýetip biler).


Iş wagty: 17-2021-nji aprel
 • Bizi yzarla:
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube
 • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň