baş_banner

Greenaşyl öwüsmek üçin taýynlyk: Europeewropanyň awtoulag öndürijileri haçan elektrikli awtoulaglara geçýärler?

Europeewropanyň awtoulag öndürijileri elektrik ulaglaryna (EV) geçiş meselesini çözýärler, diýmek, dürli höwesler bar.

Emma Europeanewropa ýurtlarynyň onlarçasy we onlarça şäher 2035-nji ýyla çenli täze içerki ýangyç dwigateli (ICE) awtoulaglarynyň satylmagyny gadagan etmegi meýilleşdirýärkä, kompaniýalar yzda galmak mümkinçiliginiň ýokdugyna has köp düşünýärler.

Anotherene bir mesele, zerur infrastruktura.ACEA senagat lobbi topary tarapyndan geçirilen maglumatlaryň derňewi, EUB EV zarýad beriş stansiýalarynyň 70 göteriminiň Günbatar Europeewropanyň diňe üç ýurdunda jemlenendigini anyklady: Gollandiýa (66,665), Fransiýa (45,751) we Germaniýa (44,538).

14 güýçlendiriji

Esasy päsgelçiliklere garamazdan, iýul aýynda dünýäniň iň uly awtoulag öndürijilerinden biri Stellantisiň “EV güni” yglan etmegi elektrikli awtoulaglaryň şu ýerde galmalydygyny subut etdi.

Emma Europeewropanyň awtoulaglarynyň doly elektrik geçmegi üçin näçe wagt gerek bolar?

Kontinentiň iň uly markalarynyň elektrik geljegine nädip sazlaşýandygyny bilmek üçin okaň.

BMW topary
Nemes awtoulag öndürijisi 2030-njy ýyla çenli satuwlaryň azyndan 50 göterimini “elektrikleşdirmek” maksady bilen bu sanawdaky käbir beýleki adamlar bilen deňeşdirilende has pes maksat goýdy.

BMW-iň golçur kärhanasy Mini “ýakyn onýyllygyň başynda” doly elektrikleşmek ugrunda durýandygyny öňe sürmek bilen has ýokary islegleri bar.Öndürijiniň pikiriçe, 2021-nji ýylda satylan Minisleriň bary-ýogy 15 göteriminden gowragy elektrik boldy.

Daimler
“Mersedes-Benz” -iň arkasyndaky kompaniýa, markanyň geljekki modellerine esaslanýan üç batareýa-elektrik arhitekturasyny çykarjakdygyna söz berip, şu ýylyň başynda elektrik toguny meýilleşdirýändigini mälim etdi.

Şeýle hem, “Mersedes” müşderileri 2025-nji ýyldan başlap markanyň öndürýän her bir awtoulagynyň doly elektrik görnüşini saýlap bilerler.

"Daimler" -iň baş direktory Ola Källenius iýul aýynda "Bazarlar diňe elektrik energiýasyna geçse, taýýar bolarys" -diýdi.

Ferrari
Demiňizi tutmaň.Italiýanyň superkar öndürijisi ilkinji ähli elektrikli awtoulagyny 2025-nji ýylda açmagy meýilleşdirýärkä, öňki baş direktor Lui Kamilieri geçen ýyl kompaniýanyň hiç haçan elektrik toguna girmejekdigine ynanýandygyny aýtdy.

Ford
Recentlyakynda yglan edilen bütin Amerikaly, ähli elektrikli F150 ningyldyrym göteriji awtoulag ABŞ-da başyny aýlasa-da, “Ford” -yň Europeanewropa goly elektrik hereketiniň ýerleşýän ýeri.

“Ford” 2030-njy ýyla çenli Europeewropada satylýan ýolagçy ulaglarynyň hemmesiniň elektrik boljakdygyny aýdýar.Şeýle hem, söwda ulaglarynyň üçden iki böleginiň ýa-da şol ýyl elektrik ýa-da gibrid boljakdygyny öňe sürýär.

Honda
2040-njy ýyl, “Honda” -yň baş direktory Toshihiro Mibe-iň kompaniýanyň ICE ulaglaryny çykarmak üçin bellän senesi.

Japaneseapon kompaniýasy eýýäm 2022-nji ýyla çenli Europeewropada diňe “elektrikleşdirilen”, ýagny elektrik ýa-da gibrid ulaglary satmagy wada beripdi.

Hyundai
Maý aýynda “Roýter” habar gullugy Koreýada ýerleşýän Hyundai kompaniýasynyň ösüş tagallalaryny EV-lerde jemlemek üçin hatarda ýangyç bilen işleýän awtoulaglaryň sanyny ýarym esse azaltmagy meýilleşdirýändigini habar berdi.

Öndüriji 2040-njy ýyla çenli Europeewropada doly elektrikleşdirilmegini maksat edinýändigini aýtdy.

“Jaguar Land Rover”
Iňlis konglomeraty fewral aýynda “Jaguar” markasynyň 2025-nji ýyla çenli doly elektrik toguna çykjakdygyny mälim etdi. “Land Rover” -iň çalşygy has haýal bolar.

Kompaniýa 2030-njy ýylda satylan “Land Rovers” -iň 60 göteriminiň zyňyndy boljakdygyny aýdýar.Bu, içerki bazary bolan Angliýanyň täze ICE awtoulaglarynyň satylmagyny gadagan eden senesine gabat gelýär.

Renault topary
Geçen aý Fransiýada iň köp satylan awtoulag öndürijisi 2030-njy ýyla çenli awtoulaglarynyň 90 göteriminiň doly elektrik bolmagy meýilnamalaryny mälim etdi.

Muňa ýetmek üçin kompaniýa 2025-nji ýyla çenli 10 sany täze EV öndürmäge umyt baglaýar, şol sanda 90-njy ýyllaryň klassiki Renault 5-iň täzelenen, elektrikleşdirilen görnüşini. Oglan ýaryşçylary begenýärler.

Stellantis
Peugeot we Fiat-Chrysler-iň birleşmegi netijesinde emele gelen megacorp, iýul aýynda “EV güni” -de uly EV yglan etdi.

Germaniýanyň “Opel” markasy 2028-nji ýyla çenli Europeewropada doly elektrik geçirer, Europeewropadaky we Demirgazyk Amerikadaky modelleriniň 98 göterimi 2025-nji ýyla çenli doly elektrik ýa-da elektrik gibridleri bolar.

Awgust aýynda kompaniýa birneme has jikme-jik maglumat berdi we Italiýanyň “Alfa-Romeo” markasynyň 2027-nji ýyldan başlap doly elektrik boljakdygyny mälim etdi.

Tom Bateman tarapyndan • Täzelenen: 17/09/2021
Europeewropanyň awtoulag öndürijileri elektrik ulaglaryna (EV) geçiş meselesini çözýärler, diýmek, dürli höwesler bar.

Emma Europeanewropa ýurtlarynyň onlarçasy we onlarça şäher 2035-nji ýyla çenli täze içerki ýangyç dwigateli (ICE) awtoulaglarynyň satylmagyny gadagan etmegi meýilleşdirýärkä, kompaniýalar yzda galmak mümkinçiliginiň ýokdugyna has köp düşünýärler.

Anotherene bir mesele, zerur infrastruktura.ACEA senagat lobbi topary tarapyndan geçirilen maglumatlaryň derňewi, EUB EV zarýad beriş stansiýalarynyň 70 göteriminiň Günbatar Europeewropanyň diňe üç ýurdunda jemlenendigini anyklady: Gollandiýa (66,665), Fransiýa (45,751) we Germaniýa (44,538).

“Euronews” jedelleri |Şahsy awtoulaglaryň geljegi näme?
Angliýa klassiki awtoulaglary poligondan elektrik toguna öwrüp başlaýar
Esasy päsgelçiliklere garamazdan, iýul aýynda dünýäniň iň uly awtoulag öndürijilerinden biri Stellantisiň “EV güni” yglan etmegi elektrikli awtoulaglaryň şu ýerde galmalydygyny subut etdi.

Emma Europeewropanyň awtoulaglarynyň doly elektrik geçmegi üçin näçe wagt gerek bolar?

Kontinentiň iň uly markalarynyň elektrik geljegine nädip sazlaşýandygyny bilmek üçin okaň.

Ernest Ojeh / Unsplash
Elektrik toguna geçmek CO2 zyňyndylaryny azaltmaga kömek eder, ýöne awtoulag pudagy biziň EV-lerimizi nirä zarýad berjekdigimiz barada alada edýär. Ernest Ojeh / Unsplash
BMW topary
Nemes awtoulag öndürijisi 2030-njy ýyla çenli satuwlaryň azyndan 50 göterimini “elektrikleşdirmek” maksady bilen bu sanawdaky käbir beýleki adamlar bilen deňeşdirilende has pes maksat goýdy.

BMW-iň golçur kärhanasy Mini “ýakyn onýyllygyň başynda” doly elektrikleşmek ugrunda durýandygyny öňe sürmek bilen has ýokary islegleri bar.Öndürijiniň pikiriçe, 2021-nji ýylda satylan Minisleriň bary-ýogy 15 göteriminden gowragy elektrik boldy.

Daimler
“Mersedes-Benz” -iň arkasyndaky kompaniýa, markanyň geljekki modellerine esaslanýan üç batareýa-elektrik arhitekturasyny çykarjakdygyna söz berip, şu ýylyň başynda elektrik toguny meýilleşdirýändigini mälim etdi.

Şeýle hem, “Mersedes” müşderileri 2025-nji ýyldan başlap markanyň öndürýän her bir awtoulagynyň doly elektrik görnüşini saýlap bilerler.

"Daimler" -iň baş direktory Ola Källenius iýul aýynda "Bazarlar diňe elektrik energiýasyna geçse, taýýar bolarys" -diýdi.

Hopiumyň wodorod sport awtoulagy Europeewropanyň Tesla beren jogaby bolup bilermi?
Ferrari
Demiňizi tutmaň.Italiýanyň superkar öndürijisi ilkinji ähli elektrikli awtoulagyny 2025-nji ýylda açmagy meýilleşdirýärkä, öňki baş direktor Lui Kamilieri geçen ýyl kompaniýanyň hiç haçan elektrik toguna girmejekdigine ynanýandygyny aýtdy.

Ford tarapyndan berlen
“Ford F150 ýyldyrym” Europeewropa gelmez, ýöne “Ford” beýleki modelleriniň 2030-njy ýyla çenli doly elektrik bilen işlejekdigini aýdýar.
Ford
Recentlyakynda yglan edilen bütin Amerikaly, ähli elektrikli F150 ningyldyrym göteriji awtoulag ABŞ-da başyny aýlasa-da, “Ford” -yň Europeanewropa goly elektrik hereketiniň ýerleşýän ýeri.

“Ford” 2030-njy ýyla çenli Europeewropada satylýan ýolagçy ulaglarynyň hemmesiniň elektrik boljakdygyny aýdýar.Şeýle hem, söwda ulaglarynyň üçden iki böleginiň ýa-da şol ýyl elektrik ýa-da gibrid boljakdygyny öňe sürýär.

Honda
2040-njy ýyl, “Honda” -yň baş direktory Toshihiro Mibe-iň kompaniýanyň ICE ulaglaryny çykarmak üçin bellän senesi.

Japaneseapon kompaniýasy eýýäm 2022-nji ýyla çenli Europeewropada diňe “elektrikleşdirilen”, ýagny elektrik ýa-da gibrid ulaglary satmagy wada beripdi.

Mata COFFRINI / AFP
“Honda” geçen ýyl Europeewropada batareýa-elektrik “Honda e” öndürdiFabrice COFFRINI / AFP
Hyundai
Maý aýynda “Roýter” habar gullugy Koreýada ýerleşýän Hyundai kompaniýasynyň ösüş tagallalaryny EV-lerde jemlemek üçin hatarda ýangyç bilen işleýän awtoulaglaryň sanyny ýarym esse azaltmagy meýilleşdirýändigini habar berdi.

Öndüriji 2040-njy ýyla çenli Europeewropada doly elektrikleşdirilmegini maksat edinýändigini aýtdy.

Elektrikli awtoulaglar uzaklyga gidip bilermi?EV sürmek boýunça dünýäde iň gowy 5 şäher ýüze çykaryldy
“Jaguar Land Rover”
Iňlis konglomeraty fewral aýynda “Jaguar” markasynyň 2025-nji ýyla çenli doly elektrik toguna çykjakdygyny mälim etdi. “Land Rover” -iň çalşygy has haýal bolar.

Kompaniýa 2030-njy ýylda satylan “Land Rovers” -iň 60 göteriminiň zyňyndy boljakdygyny aýdýar.Bu, içerki bazary bolan Angliýanyň täze ICE awtoulaglarynyň satylmagyny gadagan eden senesine gabat gelýär.

Renault topary
Geçen aý Fransiýada iň köp satylan awtoulag öndürijisi 2030-njy ýyla çenli awtoulaglarynyň 90 göteriminiň doly elektrik bolmagy meýilnamalaryny mälim etdi.

Muňa ýetmek üçin kompaniýa 2025-nji ýyla çenli 10 sany täze EV öndürmäge umyt baglaýar, şol sanda 90-njy ýyllaryň klassiki Renault 5-iň täzelenen, elektrikleşdirilen görnüşini. Oglan ýaryşçylary begenýärler.

Stellantis
Peugeot we Fiat-Chrysler-iň birleşmegi netijesinde emele gelen megacorp, iýul aýynda “EV güni” -de uly EV yglan etdi.

Germaniýanyň “Opel” markasy 2028-nji ýyla çenli Europeewropada doly elektrik geçirer, Europeewropadaky we Demirgazyk Amerikadaky modelleriniň 98 göterimi 2025-nji ýyla çenli doly elektrik ýa-da elektrik gibridleri bolar.

Awgust aýynda kompaniýa birneme has jikme-jik maglumat berdi we Italiýanyň “Alfa-Romeo” markasynyň 2027-nji ýyldan başlap doly elektrik boljakdygyny mälim etdi.

Opel Awtoulag GmbH
“Opel” geçen hepde 1970-nji ýyllaryň “Manta” sport awtoulagynyň bir gezeklik elektrikleşdirilen görnüşini satdy. “Opel Automobile GmbH”
Toyota
“Prius” bilen elektrik gibridleriniň ilkinji öňdebaryjysy “Toyota” 2025-nji ýyla çenli batareýa bilen işleýän 15 sany täze EV çykarjakdygyny aýtdy.

Dünýäniň iň uly awtoulag öndürijisi bolan şereketiň tagallalaryna şowhunly görünýär.Geçen ýyl baş direktor Akio Toýodanyň kompaniýanyň her ýylky umumy ýygnagynda batareýa EV-lerini kärendesine alandyklary we içerki ýangyç ulaglaryndan has hapalanýandyklaryny öňe sürdi.

Volkswagen
Zyňyndy synaglarynda aldamak üçin birnäçe gezek jerime salynan bir kompaniýa üçin “VW” elektrik toguna çynlakaý çemeleşýär.

“Volkswagen” Europeewropada satylan awtoulaglarynyň hemmesiniň 2035-nji ýyla çenli batareýa elektrik bolmagyny maksat edinýändigini aýtdy.

"Bu," Volkswagen "-iň 2033-nji we 2035-nji ýyllar aralygynda Europeanewropa bazary üçin içerki ýangyç hereketlendirijileri bolan iň soňky ulaglary öndürjekdigini aňladýar" -diýdi.

Volvo
Belki, “flygskam” topragyndan bir şwesiýaly awtoulag kompaniýasynyň 2030-njy ýyla çenli ähli ICE ulaglaryny çykarmagy meýilleşdirýändigi geň däldir.

Kompaniýa 2025-nji ýyla çenli doly elektrikli awtoulaglaryň we gibridleriň 50/50 bölek satuwyny satjakdygyny aýdýar.

“Içerki ýangyç hereketlendirijisi bolan awtoulaglar üçin uzak möhletli geljegimiz ýok” diýip, “Volvo” -nyň baş tehnologiýa işgäri Henrik Grin öndürijiniň meýilnamalaryny şu ýylyň başynda yglan edende aýtdy.


Iş wagty: 18-2021-nji oktýabr
  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň