baş_banner

Elektrikli awtoulag üçin näçe wagt gerek?

Elektrikli awtoulag üçin näçe wagt gerek?Bu makalada diňe içerki zarýad berijiler üçin töleg wagtyny göz öňünde tutarys.Adaty elektrik üpjünçiligi bolan jaýlar üçin zarýad bahasy 3,7 ýa-da 7kW bolar.3 fazaly kuwwatly jaýlar üçin zarýad nyrhlary 11 we 22kW-da has ýokary bolup biler, ýöne munuň zarýad wagty bilen nähili baglanyşygy bar?

Birnäçe zady göz öňünde tutmaly
Ilki bilen düşünmeli zadymyz, gurnaýjylar hökmünde laýyk gelýän zadymyz zarýad nokady, zarýad berijiniň özi ulagda.Bortdaky zarýad berijiniň ululygy zarýad nokadyny däl-de, zarýadyň tizligini kesgitlär.Gibrid ulaglaryň (PHEV) wilkasynyň köpüsinde 7kW güýçlendiriji bolan doly batareýa elektrik ulaglary (BEV) bilen 3,7kW güýçlendiriji bolar.PHEV sürüjileri üçin zarýadyň tizligi ýangyç bilen işleýän alternatiw hereketlendiriji otly ýaly möhüm däl.Uçardaky zarýad beriji näçe uly bolsa, ulaga şonça-da agram goşulýar, şonuň üçin has uly zarýad berijiler adatça diňe zarýadyň tizligi has möhüm bolan BEV-lerde ulanylýar.Az ulag 7kW-dan ýokary nyrhlarda zarýad alyp bilýär, häzirki wagtda diňe aşakdakylaryň has ýokary zarýad derejesi bar - Tesla, Zoe, BYD we I3 2017.

Öz EV zarýad nokadymy gurup bilerinmi?
EV zarýad beriş nokadymy özüm gurup bilerinmi?EVok, EV zarýad berijilerini gurmak tejribesi bolan elektrikçi bolmasaňyz, muny özüňiz etmäň.Elmydama tejribeli we kepillendirilen gurnaýjy işe alyň.

Elektrik zarýad bekedini gurmak näçeräk?
EVeke portly EVSE bölüminiň bahasy 1-nji dereje üçin 300-1500 dollar, 2-nji dereje üçin 400- 6500 dollar, DC çalt zarýad bermek üçin 10,000- 40,000 dollar aralygyndadyr.Gurmak üçin çykdajylar, 1-nji dereje üçin şar bahasy 0- 3000 dollar, 2-nji dereje üçin 600- 12,700 dollar, DC çalt zarýad bermek üçin 4000- 51,000 dollar aralygynda dürli-dürli bolýar.

Mugt EV zarýad beriş stansiýalary barmy?
EV zarýad beriş stansiýalary mugtmy?Käbirleri, hawa, mugt.Emma mugt EV zarýad beriş stansiýalary, töleýän ýerleriňizden has az duş gelýär.… Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda öý hojalygynyň köpüsi bir kWt sagatda ortaça 12 sent töleýär we EV-den az mukdarda suw içmegi teklip edýän köp sanly zarýad berijini tapmagyňyz gaty ähtimal.


Iş wagty: -20anwar-03-2022
  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň