baş_banner

Elektrikli ulag zarýad berijisi üçin EV zarýad beriş stansiýasyny guruň?

EV zarýad bekedini guruň

Öýüňizde elektrik awtoulagyňyzy zarýad bermek mümkinçiliginiň bolmagy, ýangyjyňyzyň we zerur wagty gitmäge taýynlygyňyz üçin möhümdir.Elektrikli awtoulag zarýad beriş stansiýalarynyň üç görnüşi bar.Hersiniň öz gurnama prosesi bar.

1-nji derejeli elektrik ulagynyň güýçlendirijisini gurmak
1-nji derejeli EV zarýad berijileri elektrik ulagyňyz bilen gelýär we ýörite gurnama talap etmeýär - 1-nji derejeli zarýad berijini adaty 120 wolt diwar rozetkasyna dakyň we gitmäge taýyn.Bu, 1-nji derejeli zarýad ulgamynyň iň uly özüne çekijisi: gurnama bilen baglanyşykly goşmaça çykdajylar bilen iş salyşmaly dälsiňiz we ähli zarýad ulgamyny hünärmenlersiz gurup bilersiňiz.

AC_wallbox_privat_ABB

2-nji derejeli elektrik ulagynyň güýçlendirijisini gurmak
2 derejeli EV zarýad beriji 240 wolt elektrik ulanýar.Munuň has çalt zarýad beriş wagtyny hödürlemegiň peýdasy bar, ýöne adaty diwar rozetkasy diňe 120 wolt üpjün edýändigi üçin ýörite gurnama prosedurasyny talap edýär.Elektrik guradyjylar ýa-da peçler ýaly enjamlar 240 wolt ulanýar we gurnama prosesi gaty meňzeýär.

2-nji derejeli EV güýçlendiriji: aýratynlyklary
2-nji derejeli gurnama, döwüji paneliňizden zarýad alýan ýeriňize 240 wolt işlemegi talap edýär.4 hatar kabel ulanyp, zynjyr naprýa 240eniýesini 240 wolta çenli iki esse köpeltmek üçin birbada iki sany 120 wolt awtobusa “goşa polýus” birikdiriji birikdirilmeli.Sim nukdaýnazaryndan, bu ýerüsti simleri ýer awtobus zolagyna, simli awtobus zolagyna umumy sim we goşa polýus döwüjä iki sany gyzgyn sim birikdirmegi göz öňünde tutýar.Gabat gelýän interfeýs üçin döwüji gutyňyzy tutuşlygyna çalyşmaly bolmagyňyz mümkin ýa-da bar bolan paneliňize goşa polýus döwüjini gurnap bilersiňiz.Breakhli döwüjileri ýapyp, esasy döwüjiňizi ýapyp, döwüji gutyňyza girýän ähli güýji öçürýändigiňize göz ýetirmek zerurdyr.

Öý simlerine dogry zynjyr döwülenden soň, täze gurlan 4 hatar kabeli zarýad berýän ýeriňize işledip bilersiňiz.Bu 4 setirli kabel, esasanam islendik wagt açyk howada gurulýan bolsa, elektrik ulgamlaryňyza zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin dogry izolýasiýa edilmeli we üpjün edilmeli.Iň soňky ädim, awtoulagyňyza zarýad berjek zarýad beriş enjamyňyzy gurmak we 240 wolt kabele dakmakdyr.Zarýad beriji enjam zarýad togy üçin ygtybarly ýer bolup hyzmat edýär we zarýad berijiňiziň awtoulagyňyzyň zarýad portuna birikdirilendigini duýýança elektrik toguny akdyrmaýar.

2-nji derejeli EV zarýad beriji DIY gurnamagyň tehniki häsiýetini we töwekgelçiligini göz öňünde tutup, zarýad beriş stansiýaňyzy gurmak üçin hünärmen elektrik işe almak hemişe akyllydyr.Buildingerli gurluşyk kodlary köplenç hünärmenleriň rugsady we barlagyny talap edýär we elektrik gurnamasynda ýalňyşlyk goýbermek öýüňize we elektrik ulgamlaryňyza zeper ýetirip biler.Elektrik işi saglyga zyýanly we tejribeli hünärmeniň elektrik işini alyp barmagyna elmydama ygtybarlydyr.

bmw_330e-100

Gün paneli ulgamyňyz bilen EV güýçlendirijisini guruň
EV-ni üçekdäki gün bilen jübütlemek ajaýyp birleşdirilen energiýa çözgüdi.Käwagt gün gurnaýjylar, hatda gün gurnamaňyz bilen doly EV zarýad beriji gurnama bilen baglanyşykly paket satyn almak opsiýalaryny hem hödürleýärler.Geljekde haýsydyr bir wagt elektrik ulagyny täzelemegi göz öňünde tutýan bolsaňyz, ýöne häzir güne gitmek isleseňiz, prosesi aňsatlaşdyrjak birnäçe pikir bar.Mysal üçin, PV ulgamyňyz üçin mikroinverterlere maýa goýup bilersiňiz, şonuň üçin EV satyn alanyňyzda energiýa zerur bolsa, başlangyç gurnandan soň goşmaça panelleri aňsatlyk bilen goşup bilersiňiz.

3-nji derejeli elektrik ulagynyň güýçlendirijisini gurmak
3-nji derejeli zarýad beriş stansiýalary ýa-da DC çalt zarýad berijiler, esasan, täjirçilik we önümçilik şertlerinde ulanylýar, sebäbi adatça gaty gymmat we işlemek üçin ýöriteleşdirilen we güýçli enjamlary talap edýär.Bu, “DC Fast Chargers” -iň öý gurmak üçin elýeterli däldigini aňladýar.

3-nji derejeli zarýad berijileriň köpüsi 30 minutda takmynan 80 göterim zarýad bilen utgaşykly ulaglary üpjün eder, bu bolsa ýol ýakasyndaky zarýad beriş stansiýalary üçin has amatly bolar.“Tesla Model S” eýeleri üçin “aşa zarýad bermek” mümkinçiligi bar.“Tesla” -yň super güýçlendirijileri 30 minutda “Model S” -e takmynan 170 mil aralygy girizmäge ukyply.3-nji derejeli zarýad berijiler barada möhüm bellik, zarýad berijileriň hemmesiniň ähli ulaglara laýyk gelmezligi.Roadolda zarýad bermek üçin 3-nji derejeli zarýad berijilere bil baglamazdan ozal haýsy köpçülikleýin zarýad beriş stansiýalaryny elektrik ulagyňyz bilen ulanyp boljakdygyna düşüniň.

Jemgyýetçilik EV zarýad bekedinde zarýad almak üçin çykdajylar hem dürli-dürli.Üpjün edijiňize baglylykda zarýad beriş nyrhlaryňyz gaty üýtgäp biler.EV zarýad beriş stansiýasy tölegleri aýlyk tölegler, minutlyk tölegler ýa-da ikisiniň utgaşmasy hökmünde düzülip bilner.Awtoulagyňyza laýyk gelýän we iň gowusyny tapmak üçin ýerli köpçülikleýin zarýad meýilnamalaryny gözläň.


Iş wagty: Maý-03-2021
  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň